Adatkezelési tájékoztató a Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. képzéseire jelentkező ügyfelek részére a róluk kezelt személyes adatokról

 

A Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. (továbbiakban Sämling Kft.), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. A Sämling Kft. elkötelezett a honlap látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Sämling Kft. (Cégjegyzékszám: 01 09 929408, Adószám: 14995655-2-43 Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64)., a továbbiakban, mint adatkezelő Szolgáltató, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ tartalmáért felelős személy: Ecsédi-Dandóci Edit, ügyvezető igazgató.

A Sämling Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, az adatkezelési tájékoztató előírásai összhangban vannak a hatályos magyar és európai jogszabályokkal, ideértve különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit, valamint az adatkezelési rendelkezések figyelembe veszik az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) előírásait.

Az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a következő oldalon: https://samling.hu/adatvedelem

A Szolgáltató a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztató módosításáról az érintetteket írásos formában közzétett közleményben tájékoztatja.

 

AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az adatkezelés elvei, jogalapja:

A Sämling Kft. adatkezelési alapelvei megegyeznek az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.),
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • valamint minden olyan jogszabály, amely kötelezően alkalmazandó adatkezelési rendelkezést tartalmaz.

 

Adatbiztonság:

 • A Sämling Kft., mint Szolgáltató minden szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága érdekében, külön kitérve az adatok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozására.
 • A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás, az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontos, teljes, valamint naprakész állapota érdekében.
 • A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.

 

Adatkezelés:

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat a GDPR 6. cikk. 1) bekezdésében maghatározott jogalappal kezelhető. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie az alábbi elveknek:

a) jogszerűség, tisztességesség, átláthatóság,

b) a célhoz kötöttség,

c) adattakarékosság,

d) pontosság,

e) korlátozott tárolhatóság,

f) integritás és bizalmas jelleg.

Az adatkezelő köteles az adatkezelés megfelelőségét igazolni.

Az adatkezelésben érintettek személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az ügyfél személyével kapcsolatba hozhatók) alábbi módon kerülhetnek a Szolgáltató kezelésébe:

 • az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a honlapra látogató felhasználó által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatokkal automatikusan,
 • a felhasználó is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlapunk használata során személyes kapcsolatba kíván lépni a Szolgáltatóval, így azok a számára hozzáférhetővé válnak,
 • a felhasználó a képzésekre történő Jelentkezési lap kitöltésével is megadhatja nevét, elérhetőségét, így a Szolgáltató részére azok hozzáférhetővé válnak,
 • a felhasználó személyesen is megadhatja nevét, elérhetőségét és egyéb adatait, ha valamely kihelyezett vagy nyílt képzésünkön részt kíván venni vagy részt vesz
 • a felhasználó munkáltatója által, valamely kihelyezett vagy nyílt képzésünkön való részvétel kapcsán.

 

Mely személyes adatait kezeljük?

A Sämling Kft. a képzés lebonyolítása érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére jogosult a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § szerint:

 1. A képzésben részt vevő személy:

a) természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát,

b) elektronikus levelezési címét és

c) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.

A képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy

a) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,

b) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,

c) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,

d) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

Az 1. pont szerinti személyes adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

A felnőttképző az 1. pontban meghatározott személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

 

Tájékoztatás az adatkezelésről:

 • A Felhasználó telefonon vagy írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a kapcsolat oldalon feltüntetett elérhetőségeken.
 • Felhasználó kérelmére a Sämling Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, mely kérelemről a Sämling Kft. legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában válaszol.
 • A Sämling Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • A Sämling Kft. törli a személyes adatot,
  • amennyiben a kezelése jogellenes,
  • a Felhasználó kéri,
  • a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt,
  • vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 • A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben a Sämling Kft. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 • A Sämling Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesíti az Ügyfelet.

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. (Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.; képviselő: Ecsédi-Dandóci Edit ügyvezető; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék; cégjegyzékszám: 01-09-929408; Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000858, Engedélyszám: E/2020/000176; e-mail: info@samling.hu; Telefon: +361-212-44-12.

További elérhetőségek: https://samling.hu/contact.

A munkavállaló vezetői és erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja.

A Sämling Kft. a rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozóként nem veszi igénybe harmadik fél szolgáltatásait a könyvelési tevékenységek végzéséhez. A könyvelési tevékenységeket a cég belső rendszerében végezzük, harmadik fél a könyvelésben nem működik közre adatfeldolgozóként.

A Sämling Kft. a rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozóként veszi igénybe továbbá a NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-010203, székhely: 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/a, adószám: 13235109-2-07, képviselő: Kárász Balázs). Az adatfeldolgozó az Ön adataihoz a samling.hu honlap működtetőjeként fér hozzá, adatait e kötelezettségek teljesítésén túl nem használja fel.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói végzik.

Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: a Sämling Kft. informatikai rendszere és hálózata saját informatikai rendszerben, jelszóvédetten, titkosítva kezelik. Egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. 

A Sämling Kft. és az adatfeldolgozók az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezelik, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

A munkáltató és az adatfeldolgozó kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, a munkáltatót haladéktalanul értesítse.

 

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Ha Ön a Sämling Kft. marketing célú elektronikus tájékoztatásának fogadásához nem járult hozzá, akkor a név kivételével az Ön adatait az Fktv törvény előírásainak megfelelően, de legfeljebb a képzéstől számított 8 évig tároljuk. Az ebben az időszakban történő adatkezelés célja az, hogy a Sämling Kft. a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíteni tudja, és Önt, mint a képzésben részt vevő ügyfelét azonosítani tudja, valamint – abban az esetben, ha Ön ehhez hozzájárult – kifejezetten a korábbi képzéseken részt vett ügyfelek számára előterjesztett ajánlatokat küldjön Önnek.

Ha Ön a Sämling Kft. marketing célú elektronikus tájékoztatásának fogadásához hozzájárult, akkor kapcsolattartási adatait a hozzájárulás visszavonásáig, a tiltó lista adataként nevét, e-mailcímét és telefonszámát pedig a hozzájárulás visszavonásától számított öt évig kezeljük.

Az Ön nevét és lakcímét, illetve a munkáltatóval kötött szerződés esetében munkáltatója nevét és székhelyét az adó (járulék, illetve egyéb közteher) megállapításához való jog elévüléséig kezeljük.

 

Kérheti-e Ön az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?

Ön az adatok kezelésére adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ilyen esetben – azon eset kivételével, amikor az érintett személyes adat kezelésére a Sämling Kft. jogszabály alapján köteles – az érintett adatot a hozzájárulással érintett célra a továbbiakban nem használjuk, Önnek megkereséseket – az adatai kezelésével összefüggő tájékoztatást kivéve – nem küldünk.

Emellett Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a marketing célú és a tiltó listán történő adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén a Sämling Kft. a személyes adatokat marketing célból egyáltalán nem kezelheti tovább, más célokból pedig akkor, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

Ön kérheti a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.

Végül, Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

 

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet a tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak az Ön által kapcsolattartási adatként megadott e-mail címről vagy telefonszámról érkező megkeresések alapján vagy előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk:

 1. a) 06 (1) 212-44-12, illetve a honlapon közzétett kapcsolattartókon keresztül https://samling.hu/contact
 2. b) info@samling.hu

 

Panaszát személyesen ügyfélszolgálatunkon keresztül, vagy írásban a panasz@samling.hu e-mail címen vagy a honlapon elhelyezett formanyomtatványon keresztül küldhető be. A panaszkezelési szabályzat, a panaszbejelentést segítő felület itt található: https://www.samling.hu/panaszkezeles.

Ön személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Tel: +36 1 391 1400, E-mail cím: www.naih.hu) fordulhat.

 

Frissítés időpontja: Budapest, 2021. április 01.

 

             Ecsédi-Dandóci Edit

              ügyvezető igazgató

Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft.