A Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. által szervezett képzéseken/rendezvényeken résztvevők jogait és kötelezettségeit tartalmazó


Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF)


1. Általános rendelkezések
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. (továbbiakban: Szervező) által szervezett képzésekre/rendezvényre/tanfolyamra/workshopra/ (a továbbiakban: képzések) jelentkezőknek (a továbbiakban: Résztvevő) a képzésekre való jelentkezésük folyamatát, a lemondás eseteit, a panaszkezelés módját, a fizetéssel és számlázással kapcsolatos-, továbbá minden egyéb-, e jogviszonyt érintő szabályozást.
1.2. A Szervező által szervezett rendezvényeken nagykorú, 18 évet betöltött magyar és külföldi állampolgár jogosult részt venni, amennyiben a Szervező weboldalán (https://www.samling.hu, a továbbiakban: Weboldal) lévő jelentkezési lapot (a továbbiakban: jelentkezési lap) kitölti, a 4.1 pontban leírtak kivételével.
1.3. A Szervező képzéseire elektronikus úton, PDF formátumban csatolmányként vagy papíron leadott jelentkezési lap kitöltése a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon történik. A jelentkezési adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím, továbbá néhány – a jelentkezés teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges. A jelentkezést a Szervező a Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Résztvevő a jelentkezéshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.
1.4. A Résztvevő a képzésre történő jelentkezésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A szerződés létrejötte
2.1. A Szervező a Résztvevő elektronikus úton benyújtott jelentkezésének megérkezését követően köteles a Résztvevő részére a jelentkezés elfogadását elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazolás megküldésével a Felek közötti szerződés létrejön. Amennyiben a Szervező visszaigazolása a jelentkezés elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Résztvevő részére nem érkezik meg, akkor a Szervező ajánlati kötöttsége, illetve a Résztvevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
2.2. Engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni. A bejelentés alapján szervezett – beleértve a zárt rendszerű elektronikus távoktatást is - képzések esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (6:82-6:85), az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai szerint, - a Szervező döntésétől függően - a szerződés elektronikus úton is megköthető. Szervező, az elektronikus szerződéskötést megelőzően a szerződő felet tájékoztatja, az ehhez szükséges elektronikus utat biztosítja, illetve a szerződésben az e-szerződés tényét feltünteti.

3. A szerződés felmondása
3.1. A Résztvevő a szerződést felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása mind a Szervező, mind a Résztvevő oldaláról semmis.. A Résztvevőnek a szerződés felmondására a Szervező Ügyfélszolgálatánál (10.5. pont) írásban van lehetősége, amelyet közvetlenül a képzésszervezőhöz írt e-mailben kell megtennie. A képzést megelőző 6. napig a felmondás térítésmentes. Az 5. vagy 5 napon belül történő felmondás esetén a Szervezőt a részvételi díj 50%-a illeti meg. A Szervezőt a részvételi díj 100%-a illeti meg, ha a Résztvevő a rendezvényen bármilyen oknál fogva csak részben vesz részt, illetve nem vesz részt és a képzést nem mondta fel a fent jelzett időpontig. A Szervező törekszik arra, hogy a felmondott képzés egy lehetőség szerinti másik időpontban megvalósuljon. Az átszervezésért a Szervező adminisztrációs költséget számolhat fel, mely díj megfizetését a Résztvevő (vagy helyette a részvételi díj megfizetését átvállaló) köteles megfizetni. A díj maximális mértéke nem lehet több, mint a képzési díj 10%-a, de legfeljebb bruttó 5 000 Ft.

4. A szerződés teljesítése
4.1. A Szervező képzésein részt venni, kizárólag a jelentkezési lapot érvényesen kitöltő Résztvevők számára lehetséges. Jelentkezési lap kitöltése nélkül nem egyéni jelentkezés esetén van lehetőség (pl. cég által delegált résztvevők esetén) a képzésre történő jelentkezésre, amely esetben a Szervező közvetlenül veszi fel a kapcsolatot részvételi díj megfizetését átvállalóval a képzés megvalósítása érdekében.
4.2. A Szervezőt a Résztvevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért való felelősségét kizárja. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására az Ügyfélszolgálat (10.5. pont) elérhetőségein van lehetőség.

5. Részvételi díj
5.1. A részvételi díj mindig a kiválasztott képzés mellett feltüntetett összeg, amely a képzéstől függően ÁFA tartalommal vagy anélkül értendő.
5.2. A Weboldalon feltüntetett képzések részvételi díjának megváltoztatási jogát a Szervező fenntartja azzal, hogy a díjmódosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A díjmódosítás a már befogadott jelentkezések díjait nem érinti.
5.3. A részvételi díjat a Résztvevő vagy helyette a részvételi díj megfizetését átvállaló a Szervező K&H Bank-nál vezetett 10403181-50515757-50721006 számú bankszámlaszámára utalja át a Szervező számlája ellenében - a 4.1 pontban leírtak kivételével - 8 napos átutalási határidővel. Indokolt esetben készpénzes számla kiállítására is van lehetőség.
5.4. A részvételi díjat a Résztvevő vagy helyette a részvételi díj megfizetését átvállaló a képzéstől függően előre, vagy utólag fizeti meg, azonban a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a rendezvényen történő részvételt a Résztvevőnek csak abban az esetben engedélyezze, ha a részvételi díj a Szervező fenti bankszámlájára beérkezett.

6. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendelkezés
6.1. A képzésekhez kapcsolódó írásos és egyéb (elektronikus) anyagok szerzői joga a Szervező tulajdonát képezik, ezért azok sokszorosítása, terjesztése, harmadik fél részére történő átadása-, valamint a képzéseken video- hang és egyéb felvételek készítése tilos.

7. Kreditpontos képzésekkel kapcsolatos speciális feltétel
7.1. A Résztvevő a kreditpontos képzések esetében kizárólag abban az esetben jogosult a kreditpontra és annak igazolására, amennyiben a képzés teljes időtartamában azon részt vesz, s amelyet a jelenléti íven a képzés kezdetén, illetve végén aláírásával igazol.

8. Panaszkezelés
8.1. A Résztvevő a jelentkezéskor vagy azt követően esetlegesen felmerülő panaszait az Ügyfélszolgálaton (10.5. pont) személyesen vagy írásban (postai úton a Szervező székhely címére, e-mail-en vagy a panaszkezelési felületen) teheti meg. A Szervező panaszkezelése minden esetben térítésmentes. A panaszkezelési szabályzat, a panaszbejelentést segítő felület itt található: https://www.samling.hu/panaszkezeles.
8.2. A szóbeli panaszt a Szervező azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, abban az esetben a panaszról a Szervező az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát helyben a Résztvevőnek átadni,
8.3. Írásbeli panasz a panasz@samling.hu e-mail címen vagy a honlapon elhelyezett formanyomtatványon keresztül küldhető be. A panaszügyet a beérkezést követően a Szervező Minőségügyi vezetője megvizsgálja és vizsgálat eredményéről a Résztvevőnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről a Résztvevőt a Szervező elektronikus úton is értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Minőségügyi vezető a Szervező együttműködésével vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja. A Szervező válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szervező tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát.
8.4. Amennyiben a Résztvevő panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Résztvevő az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat: Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető a. Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefonszám: +36 1 450 2598
A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat a Résztvevő. A Budapesti Békéltető Testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131.

9. ÁSZF módosítása
9.1 A Szervező bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

10. Egyéb rendelkezések/Adatvédelem
10.1. A Szervező által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasolt, vírus és spyware védelmi szoftverek használata, illetve az operációs rendszerek biztonsági frissítéseinek telepítése. A Weboldalon való jelentkezés feltételezi a Résztvevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
10.2. A Szervező nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Résztvevőt terheli a számítógépe-, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
10.3. A Szervező a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szervező a Résztvevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szervező alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szervező a Résztvevő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései szerint jár el. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bek. a.) valamint a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás, illetőleg amennyiben a képzés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv.-en alapul, úgy a GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
10.4. A Résztvevő a jelentkezési lap elküldésével az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szervező adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el: Adatvédelmi-tájékoztató-Sämling 
10.5. Ügyfélszolgálat
A Sämling Kft. képzési központjában (1124 Budapest, Németvölgyi út 64.) van, amely az alábbi linken érhető el: https://www.samling.hu/ceginformaciok.

Budapest, 2020. január 03.