Adótanácsadók, Adószakértők továbbképzés tájékoztató

 

Változás történt az Adótanácsadók, Adószakértők és Okleveles adószakértők kötelező továbbképzésében.

2020. január 1-jei hatállyal változott az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők kötelező szakmai továbbképzéséről rendelkező 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet.

Továbbképzési időszak változása:

 • 2020. január 1-jétől megszűnt az 5 éves továbbképzési időszak. A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka - függetlenül a teljesített továbbképzési évek és a megszerzett kreditpontok számától - 2019. december 31-ével lezárult.

 • Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők szakmai továbbképzésüket 2020. január 1-jétől – hasonlóan a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez – 1 éves továbbképzési időszakban kell teljesíteniük. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart.

 • A szakmai továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett személyt a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli, tehát nem a regisztráció napjától indul a továbbképzési időszak, hanem a továbbképzési év egységesen minden nyilvántartásban szereplő személynél megegyezik a naptári évvel.

 

Továbbképzés teljesítésének módja:

 •  Továbbképzésnek minősül a Korm. rendelet szerinti továbbképző szervezetek továbbképzési programjainak teljesítése, azaz a továbbképzési programok kreditpont-minősítési eljárás keretében megállapított kreditpontjainak megszerzése.

 •  A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.

 • Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során – a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (8)-(11) bekezdése szerinti – szakmai szervezet tagjaként jogosult az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni (a szakmai szervezet bejelentése alapján számítható be).

 • Nem minősül továbbképzésnek a korábbi szabályok szerinti jogi vagy a gazdaságtudományi felsőfokú képzés lezárt féléve, a pénzügyi ágazati szakképesítés, az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés, a doktori fokozat megszerzése.

 

Résztvevők bejelentési kötelezettségének megszűnése:

 • Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében megszűnik a továbbképzési kötelezettség teljesítésének résztvevők általi bejelentési kötelezettsége.

 • A továbbképzési programok teljesítését – a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez hasonlóan – a továbbképző szervezetek jelentik be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a Kormányzati Portálon erre a célra létrehozott felületen keresztül.

 • A továbbképző szervezetek továbbra is kiállítják a továbbképzés befejezését követő 30 napon belül a továbbképzési programok teljesítéséről szóló kreditpont-igazolásokat a résztvevők számára az előírt tartalmi és formai követelmények szerint.

Kreditpontok beszámításának lehetősége a 2020. továbbképzési év teljesítésébe:

 •  Azok a 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők, akik a megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszakukban, 2019. január 1-jét követően 2019. december 31-ig több mint 20 kreditpontot teljesítettek a továbbképzéseken való részvétellel, a 20 kreditponton felül teljesített kreditpontjaik beszámítását kérelmezhetik a nyilvántartásba vételt végző szervezettől a 2020. évi továbbképzésük teljesítésébe. A kérelmet és a beszámítható többlet-kreditpontokról szóló igazolásokat a továbbképzésre kötelezett személynek legkésőbb 2020. december 31-ig kell megküldenie a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelem adatlapja letölthető: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/

 

Nyilvántartásból való törlés:

 • Az éves továbbképzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján a nyilvántartásból való törlést vonja maga után. Méltányossági eljárásra nincs lehetőség.

 • Nyilvántartásból való törlést követően a tevékenység végzésére irányuló szándék ismételten bejelenthető, egyidejűleg kérelmezhető a nyilvántartásba történő ismételt felvétel, amennyiben a bejelentést megelőző 12 hónapban a bejelentő teljesíti a továbbképzési kötelezettségét (a legalább 20 kreditpont megszerzését), és az erről szóló igazolásokat a bejelentéséhez csatolja. https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/adatlapok-nyilvantartas-ado

 

Kimentés kérelmezése a továbbképzés alól:

 • Kimentési kérelem akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy
 1. a)minden tőle elvárhatót megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és igazolja a kimentésre okot adó körülményt, és
 2. b)a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végzett adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői tevékenységet.
 • A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-ig lehet előterjeszteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél, tehát első alkalommal a 2020. továbbképzési év vonatkozásában 2021. január 1-jétől 2021. március 31-éig. A bejelentéshez szükséges adatlap letölthető: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/

 • Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el. Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.