Regisztráció/Újra regisztráció mérlegképes könyvelők számára a Pénzügy Minisztériumnál

segédlet

Tájékoztató

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a szerint a könyvviteli szolgáltatást végzőknyilvántartását a nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) vezeti.

A Korm.rendelet 5. §-ának (2) bekezdése szerint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába felvételét kérő természetes személy a Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó kérelmet, illetve annak mellékleteit a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságainak egyikénél (a továbbiakban: Igazgatóságok), vagy a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) ügyfélszolgálati irodájánál (1051 Budapest, József nádor tér 2-4., nyitvatartás: kedd, csütörtök 9.00-11.00) nyújthatja be személyesen vagy meghatalmazott útján, továbbá megküldheti a hatóság részére postai úton a Pénzügyminisztérium címére (1369 Budapest, Pf. 481 illetve elektronikus ügyintézés keretében a https://epapir.gov.hu oldalon keresztül (Nyilvántartás témacsoportban).

Az ügyintézési határidő 60 nap.

Útmutató az adatlap kitöltéséhez

A regisztrációt segítő nyomtatványcsomag az Igazgatóságoknál, illetve a Minisztérium ügyfélszolgálati irodájánál szerezhető be, amely tartalmazza:

a) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó adatlapot (a továbbiakban: adatlap),b) az igazgatási szolgáltatási díj (továbbiakban: díj) befizetésére szolgáló készpénzátutalási megbízást (csekket),c) a tájékoztatót az adatlap kitöltéséhez és a mellékletek benyújtásához, d) az átvételi elismervényt.

A készpénzátutalási megbízás kivételével a nyomtatványok a Minisztérium honlapjáról (www.penzugyiszakkepzes.kormany.hu) is letölthetőek.

Az adatlapot az adatok egyértelműsége érdekében jól olvashatóan (lehetőség szerint nyomtatva, vagy tollal, nyomtatott nagybetűvel) szükséges kitölteni.

Az adatlap elején szükséges megjelölni, hogy a kérelem milyen eljárásra vonatkozik:

a nyilvántartásba történő felvételre (a tevékenység folytatására jogosító igazolvány kiadására), - az igazolvány pótlására (elvesztett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén), - az igazolvány cseréjére [megrongálódás vagy adatváltozás (ez utóbbin belül névváltozás, szakterület-kiegészítés vagy -csere) esetén], - a nyilvántartásban szereplő (igazolványt nem érintő) adatok (pl. lakcím) változásának átvezetésére, - a nyilvántartásból való törlésre (az igazolvány visszavonására).

1, Az adatlapon kötelezően kitöltendő sorok:

a) A kérelmező teljes neve.
b) A kérelmező születési neve.
c) A kérelmező születési helye.
d) A kérelmező születési idejének pontos dátuma (év, hónap, nap).
e) A kérelmező édesanyjának leánykori neve.
f) A kérelmező állandó lakcíme (irányítószám, helység, utca, házszám).
g) A kérelmező tartózkodási vagy levelezési címe (irányítószám, helység, utca, házszám), amennyiben az eltér az állandó lakcímtől.
h) A kérelmező regisztrálási száma, amennyiben a kérelmező már szerepel, vagy korábban szerepelt a nyilvántartásban.
i) A kérelmező szakmai képesítésének megnevezése, amely alapján a regisztrációt kéri. Fel kell tüntetni a megnevezett szakképesítést igazoló bizonyítványnak a számát, a kiállító intézmény nevét, a kiállítás keltét. Ebben a pontban feltüntetett oklevél (oklevelek) másolatát a kérelemhez csatolni kell.
j) A kérelmező i) pontban megjelölt oklevelének, bizonyítványának kiállítását (a szakképesítés megszerzését) követő 3 éves számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlat feltüntetése. [Gyakorlat helyszíne (munkahely neve), beosztás vagy munkakör, szakmai tevékenység (amelyből kitűnik, hogy számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési tevékenységet végzett), valamint pontos időtartam („év-hónap-nap”-tól –„év-hónap-nap”-ig, amelyből a 36 hónap szakmai gyakorlat megállapítható) megjelölése.]

A j) sor kitöltésére fokozott figyelmet kell fordítani, mert a megfelelő szakmai gyakorlat képezi az elbírálás alapját és a szakterületi besorolást azoknál a kérelmeknél, amelyeknél a 2009. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerintmegszerzett oklevél, bizonyítvány, illetve mérlegképes könyvelői igazolás alapján a szakképesítés szakterülete nem állapítható meg. Ilyen esetben a jelentkezőt szakmai gyakorlatának megfelelően kell a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti szakterületek egyikének megjelölésével regisztrálni. Azonban ha az egy-egy szakterület igazolt szakmai gyakorlata nem éri el a három évet, de együttesen meghaladja azt, akkor a jelentkező a leghosszabb szakmai gyakorlatot jelentő szakterület megjelölésével vehető fel a nyilvántartásba. Az okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezőt vállalkozási szakterület megjelölésével kell a nyilvántartásba felvenni. Amennyiben a vállalkozási szakterülettől eltérő más szakterület(ek)en legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol, úgy azon szakterület megjelölésével is regisztrálható.k) Annak a szakterületnek a megjelölése, amelyen szerepelni kíván a nyilvántartásban (vállalkozási, pénzügyi, államháztartási, egyéb szervezeti, IFRS). A nyilvántartásban egy szakképesítést igazoló oklevél alapján csak egy szakterület regisztrálható. A mérlegképes könyvelői oklevelek esetében az oklevélben megjelölt szakterület (ha nincs megjelölve az oklevélen a szakterület, akkor a leghosszabb szakmai gyakorlat szakterülete szerint) regisztrálható. Az okleveles könyvvizsgálói oklevelek esetében vállalkozási szakterület regisztrálható, illetve abban az esetben, ha más szakterületen legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol, akkor azon szakterület megjelölésével is regisztrálható.

2. Az adatlapon nem kötelezően kitöltendő sorok:

A nem kötelezően kitöltendő sorok tartalma olyan információ, amely a kérelmező hozzájárulása esetén a Minisztérium internetes honlapján (http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/) elérhetőek, így a potenciális megbízók számára a számukra megfelelő szakember kiválasztásában nyújt segítséget. Ennek megfelelően a következő sorok kitöltése nem kötelező, azonban ha a kérelmező hozzájárul ezen adatok kezeléséhez, nyilvánosságra hozatalához, az számára is előnyt jelenthet, vagy megkönnyítheti a szolgáltatást végző azonosítását, illetve a hatósági eljárás lefolytatását.

Az alábbi adatok nyilvánosságra hozatalához a kitöltésen túlmenően a kérelmező hozzájárulása (adatlap 3/c. pontja) is szükséges, valamint a c) és d) pontban megnevezett oklevelek másolatát is csatolni kell:
a) A kérelmező telefonszáma, amelyen a kérelmező elérhető (pl. kapcsolattartás céljából).
b) A kérelmező elektronikus elérhetősége, amelyen a kérelmezőt értesíteni lehet.
c) A kérelmező egyéb szakmai képesítése(i), amelyek további hasznos információt nyújtanak a kérelmezőről (oklevél, bizonyítvány száma, kiállító intézmény neve, a kiállítás kelte).
d) A kérelmező államilag elismert, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsgájának megjelölése (nyelv, típus, fokozat).

3. Kérelmező nyilatkozatai

Az adatlapon a kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy

 - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek (ezt a miniszter ellenőrizni jogosult, a kérelmező pedig külön kérésre köteles az eredeti dokumentumokat bemutatni) és nincs tudomása olyan körülményről, amely a Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt kizárná, valamint - tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásban szereplő név, születési név, anyja születési neve, regisztrálási szám, igazolványszám, regisztrálási szakterület, valamint a hozzájárulása alapján egyéb nyilvántartásban szereplő adatai külön rendelkezés nélkül, a számviteli törvény 151. §-ának (10) bekezdése szerint nyilvánosak, továbbá - a nyilvántartáshoz megadott adatok mely körének nyilvánosságra hozatalához járul hozzá (a megfelelő szövegrész egyértelműen megjelölendő). A hozzájárulás megadásával a kérelmező hozzájárul, hogy a Minisztérium internetes honlapján (http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/) a megjelölt adatai elérhetőek. - a szakképesítés megszerzésétől számított legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot/kat csatolta (A szakképesítés megszerzését követően a munkáltató által kiadott, igazolt olyan dokumentum/ok: pl.: munkáltatói igazolás, munkaszerződés, munkaköri leírás…stb., amelyből egyértelműen kiderül a 3 év számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési területen megszerzett gyakorlat).

Az adatlapon a kérelmező nyilatkozhat arról is, hogy - az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmező, vagy pedig helyette és nevében (a közte és a foglalkoztatója között esetlegesen kötött megállapodás alapján) az alkalmazó szervezet fizette meg. A nyilatkozat tartalmazza a befizetést igazoló dokumentum (fizetési számlák közötti átutalási, illetve fizetési számlára postai úton történő készpénzátutalási megbízás) számát, valamint- az eljáráshoz szükséges (a büntetlen előélet és a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem állás tényét igazoló) hatósági erkölcsi bizonyítványt nem a kérelmező csatolja, hanem annak beszerzését a postahivatalokban beszerezhető hatósági erkölcsi bizonyítvány-kérőlap kitöltése és aláírása mellett az eljáró hatóságtól kéri.

Az adatlapot a kérelmezőnek a keltezés időpontját feltüntetve alá kell írnia, e nélkül a kérelem nem nyújtható be.

Az adatlap mellékletei

Nyilvántartásba történő felvétel (a tevékenység folytatására jogosító igazolvány kiadásának) kérelmezése esetén(ide értve az új kérelem benyújtását, illetve a törlést követő új felvételi kérelmet is) A nyilvántartásba vétel (és az igazolvány kiállításának) díja 9.000 Ft.

1.Kitöltött, aláírt adatlap
2. A szakképesítés megszerzésétől számított legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum/ munkáltató által kiadott igazolás.
3.A továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás/igazolások másolata
4.Szakképesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolata
5.Hatósági erkölcsi bizonyítvány
6.Igazolványkép
7.Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum
8.Egyéb szakképesítést, nyelvvizsgát igazoló oklevél (oklevelek)
9.Átvételi elismervény

Igazolvány pótlása (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány) esetén:

1. Kitöltött, aláírt adatlap
2. Igazolványkép
3.Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum A díjat a 10032000-01460658-00000000 számú Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni. A befizetést az e célból rendszeresített készpénzátutalási megbízáson (befizetési csekken) vagy banki átutalással kell teljesíteni, amelyeken a közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, pontosan megjelölve, hogy melyik nyilvántartáshoz kapcsolódik.Az igazolvány pótlásának (új igazolvány kiállításának) díja 2.000 Ft.

Igazolvány cseréje (megrongálódás) esetén:
1. Kitöltött, aláírt adatlap
2. Igazolványkép
3.Megrongálódott eredeti igazolvány (amelynek a cseréjét kérelmezi)
4.Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum A díjat a 10032000-01460658-00000000 számú Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni. A befizetést az e célból rendszeresített készpénzátutalási megbízáson (befizetési csekken) vagy banki átutalással kell teljesíteni,amelyeken a közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, pontosan megjelölve, hogy melyik nyilvántartáshoz kapcsolódik. Az igazolvány cseréjének (új igazolvány kiállításának) díja 2.000 Ft.

Igazolvány cseréje névváltozás esetén:
1.Kitöltött, aláírt adatlap
2.Igazolványkép
3.Eredeti igazolvány (amelynek a cseréjét kérelmezi)
4. Adatváltozást igazoló dokumentum (pl. személyi igazolvány vagy házassági anyakönyvi kivonat másolata)
5.Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. A díjat a 10032000-01460658-00000000 számú Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni. A befizetést az e célból rendszeresített készpénzátutalási megbízáson (befizetési csekken) vagy banki átutalással kell teljesíteni,amelyeken a közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, pontosan megjelölve, hogy melyik nyilvántartáshoz kapcsolódik.Az igazolvány cseréjének (új igazolvány kiállításának) díja 2.000 Ft.

Igazolvány cseréje szakterület-kiegészítés esetén: 

1. Kitöltött, aláírt adatlap
2. Igazolványkép
3. Eredeti igazolvány (amelynek a cseréjét kérelmezi)
4. Adatváltozást igazoló dokumentum (az újabb szakterület szakképesítésének megszerzését igazoló dokumentum, oklevél másolata)
5. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum A díjat a 10032000-01460658-00000000 számú Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni. A befizetést az e célból rendszeresített készpénzátutalási megbízáson (befizetési csekken) vagy banki átutalással kell teljesíteni. Az igazolvány cseréjének (új igazolvány kiállításának) díja 2.000 Ft.
6. A kérelmezett szakterületre vonatkozó továbbképzés teljesítéséről szóló igazolás(ok) másolata

Lakcímváltozás nyilvántartásban való átvezetése esetén:
1. Kitöltött, aláírt adatlap
2. Adatváltozást igazoló dokumentum (pl. a lakcímkártya másolata)
3. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum A díjat a 10032000-01460658-00000000 számú Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni. A befizetést az e célból rendszeresített készpénzátutalási megbízáson (befizetési csekken) vagy banki átutalással kell teljesíteni, a közlemény rovatban pontosan megjelölve, hogy melyik nyilvántartáshoz kapcsolódik. Az adatváltozás nyilvántartáson történő átvezetésének díja 1.000 Ft. 

Név- és lakcímváltozás nyilvántartásban való átvezetése, illetve szakterület kiegészítési eljárások együttes (a három eljárás típusból legalább kettő) kérelmezése esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 2.000 Ft.

A nyilvántartásból való törlés kérelmezése esetén: 
1. Kitöltött, aláírt adatlap
2. Korábban kiállított, eredeti, fényképes igazolvány
3. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum A díjat a 10032000-01460658-00000000 számú Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni. A befizetést az e célból rendszeresített készpénzátutalási megbízáson (befizetési csekken) vagy banki átutalással kell teljesíteni, amelyeken a közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, pontosan megjelölve, hogy melyik nyilvántartáshoz kapcsolódik.A nyilvántartásból való törlés díja 1.000 Ft.