ONLINE Mérlegképes továbbképzés (államháztartási szak - 12 kredit) - Tematika

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének tematikája 2021.
Államháztartási szakterület
Költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára - (12 kredit)


1. Aktuális számviteli kérdések (8*45 perc)
1.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosítása (2*45 perc)

1.1.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áhsz.) módosító jogszabályok

 • az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.)  Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet,

  Hatálybalépés: lépcsős 2020. december 28., 2021. január 1.
 • egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 47/2019. (III. 12.) Korm. rendelet,

  Hatálybalépés: 2021. január 1.

 • egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 671/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • Hatálybalépés: 2021. január 1.

 • Hatályát vesztette: 2021. január 2.


A) 2020. évtől alkalmazandó változások

A beszámolásra vonatkozó szabályok

 • az Áhsz. alkalmazásának kötelezettsége kiterjesztésre került az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezetre is [Áhsz. 2. § (1) bekezdése].

 • az éves költségvetési beszámoló irányítószervenkénti elkészítésének módosítása [Áhsz. 6. § (1) bekezdés b) - d) pontja].

Mérleg

 • a tartós befektetési jegyek egyéb tartós részesedések közé sorolása [Áhsz. 11. § (9c) bekezdés c) pontja],
  a nem tartós befektetési jegyek mérlegben történő kimutatásának változása [Áhsz. 12. § (11) és (12) bekezdése].

Eredménykimutatás

 • a befektetési jegyek realizált veszteségének elszámolása a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között [Áhsz. 27. § (5b) bekezdés b) és (6) bekezdés
  c) pontja].

A mérleg és az éves költségvetési beszámoló elkészítése, jóváhagyása, megküldése

 • a mérlegkészítés és az éves költségvetési beszámoló időpontja a fejezetet irányító szerv által a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint elkészített éves beszámoló esetén is a költségvetési évet követő év május 31, napja [Áhsz. 30/A. § e) pontja és a 33. §
  (2) bekezdése],
 • nem kell megküldeni a tulajdonosi joggyakorlók éves költségvetési beszámolóját az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek [Áhsz. 33. § (3) bekezdése].


Költségvetési könyvvezetés

 • pontosításra került, hogy egyes rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon is lehet költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani [Áhsz. 43. § (7a) bekezdése].

Pénzügyi könyvvezetés

 • az egységes számviteli nyilvántartás érdekében kijelölésre került a bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartási helye [Áhsz. 47. § (5) bekezdés, és a 12. melléklet 4. pontja].

Átmeneti rendelkezés

 • a korábbi évek helytelen könyveléséből vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából adódó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére az Áhsz. átmeneti szabály keretében egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen minden
  államháztartási szervezetnél a maradvány a korrigált záró pénzeszköz lesz, azaz a költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány kerül elszámolásra [Áhsz. 56/A. §].


Mellékletek módosítása

 • a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzatok körének kiegészítése [Áhsz. 1. melléklete],

 • az analitikus nyilvántartó helyek felsorolásának változása [Áhsz. 2. melléklete],

 • a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatás módosítása, kiegészítése [Áhsz. 4. melléklete],

 • kiegészítő, tájékoztató adatok [Áhsz. 10. melléklet 33. pontja, valamint 49-57. pontja],

 • hatályát veszti az Áhsz. 13. melléklete,

 • a részletező nyilvántartások tartalmi leírásában a II. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása rész, 4. pont i) alpontjának módosítása [Áhsz. 14. melléklet],

 • rovatrend módosítás: változás a K311., K353., K48., K65., K66., K9113., K9121., kiadási és a B4081., B4082., B4092., B54., B55., B8113. bevételi rovatok tartalmi leírásában [Áhsz. 15. melléklete],

 • változás az egységes számlatükörben a 16., 24., könyvviteli számlák és a
  01. nyilvántartási számlák alábontásánál [Áhsz. 16. melléklete],

 • kötelező egyezőségek kiegészítése [Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja].

Egyéb pontosítások, módosítások

 • a jelentős összegű hiba definíciójának pontosítása [Áhsz. 1. § (1) bekezdés 3. pontja],

 • szövegmódosítás a 48. § (10) bekezdés ib) pontjában és az 53. § (1) bekezdésében,

 • az összevont (konszolidált) beszámolókkal kapcsolatos szöveg módosítása a
  13. melléklet hatályvesztése miatt [Áhsz. 37. § (7) bekezdése].


B) 2021. január 1-jétől alkalmazandó változások

Eredménykimutatás

 • a más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között elszámolható gazdasági események módosítása, kiegészítése [Áhsz. 25. § (9a) bekezdés b), c), f) pontja],

 • az egyéb ráfordítások között elszámolandó gazdasági események módosítása, kiegészítése [Áhsz. 26. § (10a) bekezdés a), b) pontja],

a más különféle egyéb ráfordítások között elszámolandó gazdasági eseményekre vonatkozó módosítás [Áhsz. 26. § (11a) bekezdés e) pontja].


Az éves költségvetési beszámoló elkészítése, jóváhagyása, megküldése

 • megszűnés esetén létrehozandó technikai szervezet éves költségvetési beszámolójával kapcsolatos rendelkezés [Áhsz. 32. § (1b) bekezdése].

Átmeneti rendelkezések

 • a 364. általános forgalmi adó számlacsoport könyvviteli számlái közötti összevezetéssel kapcsolatos rendelkezés hatályvesztése [Áhsz. 56. § (2) bekezdése].


Mellékletek módosítása

 • a Kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzatok körének módosítása [Áhsz. 1. melléklete],

 • az analitikus nyilvántartó helyek felsorolásának változása [Áhsz. 2. melléklete],

 • a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatás módosítása, kiegészítése [Áhsz. 4. melléklet],
 • a mérleg sorainak kibővítése a befektetési jegyekre vonatkozó szabályrendszer módosítása miatt [Áhsz. 5. melléklet],

 • rovatrend módosítás: változás a K1101., K1104., K65., K66., K9121., K9124., kiadási és a B4082., B4092., B54., B55., B8121. bevételi rovatok tartalmi leírásában, továbbá a rovatokon belüli kötelező megbontásban [Áhsz. 15. melléklete],

 • egységes számlatükör 841. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete könyvviteli számla tartalmi leírásának módosítása [Áhsz. 16. melléklet].

Konzultáció

1.1.2. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletet módosító jogszabály

 • az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló 14/2020. (XII. 28.) PM rendelet.

  Hatálybalépés: 2021. január 1.

Változások

 • 1. melléklet I. Fejezet J) - L) pontjainak pontosítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályainak 2019. év végi módosítása miatt,
 • 1. melléklet III. Fejezet, Csökkenések rész D) cím módosítása,

 • 1. melléklet IV. Fejezet B) cím 2. pont e) alpontjában, 3. pont a), b) alpontjában szövegrész módosítása

 • 1. melléklet IX. Fejezet, A) cím cím 10. pont b) alpontjában pontosítás,

 • 1. melléklet X. Fejezet, B) cím 2. pont és 3. pontjában a szövegrész módosítása,

 • 1. melléklet X. Fejezet B) cím 2. pont a) alpontjában és a 3. pont a) alpontjában a szövegrész módosítása,

 • 1. melléklet XV. Fejezet A) címében szövegrész pontosítása

 • 1. melléklet XV. Fejezet G) cím 1. pont c. alpontban pontosítás,

Konzultáció

1.2. Pénzügyi számvitel az elméletben és a gyakorlatban (6*45 perc)
1.2.1. A pénzügyi számvitel bevezetésének célja

a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartása, a beszámoló megbízható és valós összképet mutató elkészítésének biztosítása.

1.2.2. Könyvvezetés módja a pénzügyi számvitelben

 • egységes számlakeret alkalmazása,

 • elszámolás az 1-9-es számlaosztályban,

 • adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztására könyvviteli számlák további tagolásával, vagy

 • könyvviteli számlákhoz kapcsolódó résztelező nyilvántartással (minimum tartalom az Áhsz. 14. mellékletében),

 • kettős könyvvitel szabályai szerint,

 • a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés,

 • 1-4. számlaosztály: nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák:
  - 1-3. eszköz számlák
  - 4. forrás számlák

 • 5-9. számlaosztály: eredményszámlák,

 • 0 számlaosztály: mérleg szerinti eredményt és saját tőkét nem befolyásoló tételek (01. és 02. számlacsoportok),

 • költségek elszámolása elsődlegesen - költségnemek szerint (5. számlaosztály)

 • a költségek elszámolása másodlagosan (6–7. számlaosztály).

 

1.2.3. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

 • • Immateriális javak
  - csoportosítása, mérlegtételei,
  - mérlegtételek tartalma,
  - mérlegtételek bekerülési értéke,
  - értékelése (mérlegfordulónapi mérlegértéke),
  - a mérlegtételek kapcsolata az eredménykimutatással,
  - mérlegtételre ható tipikus gazdasági események,
  - egyes gazdasági esemény bemutatása gyakorlati példákon keresztül.

 • Tárgyi eszközök
  - csoportosítása, mérlegtételei,
  - mérlegtételek tartalma,
  - mérlegtételek bekerülési értéke,
  - értékelése (mérlegfordulónapi mérlegértéke),
  - a mérlegtételek kapcsolata az eredménykimutatással,
  - mérlegtételre ható tipikus gazdasági események,
  - egyes gazdasági esemény bemutatása gyakorlati példákon keresztül, különös tekintettel a tárgyi eszköz értékesítés 2021. január 1-jétől hatályos számviteli elszámolására (nettósítási szabály).

 • Befektetett pénzügyi eszközök
  - csoportosítása, mérlegtételei,
  - mérlegtételek tartalma,
  - mérlegtételek bekerülési értéke,
  - értékelése (mérlegfordulónapi mérlegértéke),
  - a mérlegtételek kapcsolata az eredménykimutatással,
  - mérlegtételre ható tipikus gazdasági események,
  - a tartós részesedéseken belül az állami/önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok és számviteli elszámolása, azon belül

 • besorolásuk,

 • tulajdonosi körük (az államháztartás azon szervezeteinek/szektorainak felsorolása, amelyek tartós részesedést mutathatnak ki a mérlegükben),

 • alapítás/tőkeemelés szabályai és államháztartási számviteli elszámolása,

 • tőkeleszállítás/tőkekivonás szabályai és államháztartási számviteli elszámolása,

 • a szabályrendszert bemutató elméleti összefoglalást kérjük gyakorlati példákon keresztül is bemutatni.
 • Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
  - csoportosítása, mérlegtételei,
  - mérlegtételek tartalma,
  - mérlegtételek bekerülési értéke,
  - értékelése (mérlegfordulónapi mérlegértéke),
  - a mérlegtételek kapcsolata az eredménykimutatással,
  - mérlegtételre ható tipikus gazdasági események.

1.2.4. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

 • Készletek
  - csoportosítása, mérlegtételei,
  - mérlegtételek tartalma,
  - mérlegtételek bekerülési értéke,
  - értékelése (mérlegfordulónapi mérlegértéke),
  - a mérlegtételek kapcsolata az eredménykimutatással,
  - mérlegtételre ható tipikus gazdasági események,
  - egyes gazdasági esemény bemutatása gyakorlati példákon keresztül, különös tekintettel a követelés fejében átvett készletekkel és a saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolására.

 • Értékpapírok
  - csoportosítása, mérlegtételei,
  - mérlegtételek tartalma,
  - mérlegtételek bekerülési értéke,
  - értékelése (mérlegfordulónapi mérlegértéke),
  - a mérlegtételek kapcsolata az eredménykimutatással,
  - mérlegtételre ható tipikus gazdasági események,
  - egyes gazdasági esemény bemutatása gyakorlati példákon keresztül, különös tekintettel a részesedések vonatkozásában a jegyzett tőke változásának számviteli elszámolására.

1.2.5. Pénzeszközök
- csoportosítása, mérlegtételei,

- mérlegtételek tartalma,

- mérlegtételek bekerülési értéke,

- értékelése (mérlegfordulónapi mérlegértéke),

- a mérlegtételek kapcsolata az a pénzeszköz egyeztetéssel és a maradványlevezetéssel,
- mérlegtételre ható tipikus gazdasági események,

- egyes gazdasági események bemutatása gyakorlati példákon keresztül, különös tekintettel a nem forintban nyilvántartott mérlegtételek árfolyam- különbözetének (realizált árfolyam-különbözet és év végi nem realizált árfolyam-különbözet) elszámolására.

Konzultáció

2. Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (4*45 perc)
2.1. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályo- zás változása (2*45 perc)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosításai

Kezelő szervi feladatok ellátása

 • a kezelő szerv kijelölésére és a kezelő szervi feladatok ellátására irányuló szabályok módosítása [Áht. 6/B. § (3) bekezdése],

 • a fejezetet irányító szerv és a kezelő szerv vagy szervek közötti kezelőszervi megállapodás kötelező tartalmi elemei [ Ávr. 1/B. § (2a) bekezdése].


Az alapító okiratok módosításának államháztartásért felelős miniszter általi előzetes egyetértése

 • az alapító okirat kiadásához vagy módosításához az államháztartásért felelős miniszter egyetértésének eseteinek változása [Ávr. 5. § (5) bekezdése].


A központi költségvetés szerkezete

 • a központi költségvetésről szóló törvény szerkezetére és tartalmára vonatkozó rendelkezések módosítása [Áht. 15. § (1) bekezdése és 16. § (1) bekezdése],

Technikai szervezet kijelölése

 • a kihirdetett központi költségvetési törvényben külön címként nevesített, azonban hatálybalépését megelőzően megszűnt költségvetési szervekhez technikai szervezet hozzárendelésére irányuló szabályok megállapítása [Ávr. 32/A. §-a].


A vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő állami vagyon

 • az állami vagyongazdálkodás speciális előirányzat-módosítási jogköreinek kiegészítése, az állam által örökölt eszközök és terhek elszámolásának számvitelben történő megjelenésének technikai rendezése és az eszközök értékesítésének és azok közfeladatra történő felhasználásának átlátható elszámolásának előírása [Áht. 31/A. §].

Előirányzat-átcsoportosítás

 • a központi költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetben lévő fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő előirányzat-átcsoportosítás szabályai [Áht. 33. §
  (3) bekezdés b) pontja],

 • a fejezetet irányító szerv átcsoportosítására vonatkozó szigorúbb feltételrendszer és a definiált kivételszabályok [Áht. 33. § (4a) bekezdése, Ávr. 39. § (1) bekezdése],

 • az előirányzat-átcsoportosításhoz kapcsolódó, az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásának esetei [Áht. 33. § (4b) bekezdés],

 • az előirányzat-átcsoportosításról az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatásának esetei [Áht. 33. § (5) bekezdése].

Éven túli kötelezettségvállalás szabályai

 • az előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatások nyújtására szolgáló előirányzatokat központi kezelésű előirányzatként kell megtervezni [Áht. 36. § (4a) bekezdése]

Költségvetési támogatások

 • a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedély benyújtásának időpontja [Ávr. 70. § (1) bekezdése],

 • a támogatási jogviszonyban szükséges dokumentumok benyújtása módjában történt változások [Ávr. 75. § (1) bekezdése],

 • a pályázati rendszerrel kapcsolatos adminisztrációcsökkentés elemei [Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontja].

 • a támogatási cél módosításának szabályai szabályrendszer [Áht. 53/A. § (5) bekezdése, Ávr. 95. § (1) bekezdése].

 • a Kormány egyedi határozatán alapuló, vissza nem térítendő költségvetési támogatás fogalma [Ávr. 101/A. § (1b) bekezdése],

 • a befogadó nyilatkozatra vonatkozó előírás elhagyásával kapcsolatos szabályok [Ávr. 101/A. § (2) bekezdés b) pontja],

 • a költségtervet hiányos vagy nem megfelelő tartalommal történő benyújtás jogkövetkezményeiben történt módosítások [Ávr. 101/A. § (10) bekezdése].

A kincstári számlavezetés

 • a kincstári számlavezetésre kötelezettek körének bővítése, a Kincstár által vezetett számlára történő folyósítására, és a kincstári számlán való kezelésére irányuló szabályok változásai [Áht. 51. § (4) bekezdése és Áht. 79. § (4d) bekezdése].

A gépjárműadó ellenőrzésére és megosztására vonatkozó rendelkezések módosítása

 • a gépjárműadó bevételének megosztási szabályrendszerének – változása [Áht. 83/A. § és 106/B. §, valamint az Ávr. 144/A. § (1) és (3) bekezdéseinek módosítása],

 • a bírságolás szabályai [Áht. 83/A. § (1a) bekezdés, részletszabályok: Áht. 83/A. § (3)-(4) bekezdése].

Bírságolás szabályai

 • a gépjárműadóval kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén bírság-szabály pontosítása [Áht. 83/A. § (1a) bekezdés],

 • a törzskönyvi jogi személlyel szembeni bírságolás szabályai [Áht. 105/B. § (1b) bekezdés],

 • adatszolgáltatási bírság [Áht. 108. § (3b) bekezdés].

Adatszolgáltatás a bevételek és a kiadások várható alakulásáról

 • a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatási kötelezettséget érintő befizetési kötelezettség megállapítása, teljesítése [Ávr. 172/A. § (6) bekezdés záró szövegrésze]

 • a fizetési könnyítésre vonatkozó szabályok [Ávr. 172/B § (1)–(5) bekezdése],

 • a befizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények [Ávr. 172/B. § (6) bekezdése].

Az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő szabályok

 • kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés és adatszolgáltatás szabályai [Áht. 111/G. §-a],

 • a költségvetési támogatások szabályai [Ávr. 183. §-a],

 • a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány szabályai [Ávr. 185. §-a].

Konzultáció

2.2. Adózáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (2*45 perc)

Az adóeljáráshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

 • Kötelező szakmai képviseletre vonatkozó szabályok [Air. 16. §]

 • Az elektronikus kézbesítésre vonatkozó szabályok módosítása [Air.79. § (3) bekezdése]

 • A kifogás intézménye szabályainak pontosítása [Air. 97. § (4) bekezdése]

 • Új tény, körülmény, bizonyíték benyújtásának tilalma a felügyeleti intézkedési eljárásokban [Air. 128. § (2a) bekezdése]

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

 • Automatikus fizetési kedvezmények értékhatárának megemelése és a kedvező eltérés engedélyezése. [Art. 11. § (2) bekezdése, 156. § (3) bekezdése]

 • Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer változásai [Art. 113. §]

 • Csoportos adóalanyra vonatkozó rendelkezések [Art. 199. §]

 • Az EKAER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése [Art. 226. §]

 • Két évre korlátozott ismételt mulasztás figyelembevételének bővítése [Art. 230. § (3) bekezdése]

Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

 • Végrehajtási kifogás előterjesztési határideje. [Avt. 24. §]

 • Ügyfélfogalom pontosítása a végrehajtási eljárásban [Avt. 122.§]


A személyi jövedelemadózás és a társadalombiztosítási alapok javára fizetendő közterhek változásai
Személyi jövedelemadó

 • A Széchenyi Pihenőkártyára adott munkáltatói hozzájárulás béren kívüli juttatásnak minősülő keretösszegének emelése a 2020. évre és 2021. június 30-ig
  - a szálláshely alszámla esetében évi 225 ezer forintról 400 ezer forintra,
  - a vendéglátás alszámla esetében évi 150 ezer forintról 265 ezer forintra,
  - a szabadidő alszámla esetében évi 75 ezer forintról 135 ezer forintra.
  - a rekreációs keretösszeg emelése

 • Az előzőek szerint 2020. április 22-december 31. között adott juttatás mentesítése a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól

 • a költségvetési intézményekre és a más munkáltatóra vonatkozó rekreációs keretösszeg egységesítése

 • A szűrővizsgálatok adómentessége

 • A lakás-felújítási támogatás adómentessége

 • Egyéb adómentes juttatások

 • A személyi kedvezmény érvényesítési módjának átalakítása

 • A saját tulajdonú gépkocsi tulajdon-jogának igazolás részletvétel, lízing esetében

Járulékszabályozás

 • a biztosítási kötelezettség: a nyugdíjasokat érintő változás

 • egységes társadalombiztosítási járulék

 • a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség

 • minimum járulékalap munkaviszony esetében

 • az egészségügyi szolgáltatási járulék új szabályai


Közvetett adózás szabályainak változása

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításai

 • Adómérték-változások
  - rozsdaövezeti akcióterületen létesített egyes új építésű lakásokra 5%-os áfa kulcs (2020. július 22-től)
  - alapterülettől függően az újlakásokra ismételten 5%-os áfa kulcs (2021. január 1-jétől)
  - elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra átmeneti 5%-os áfa kulcs (2020. november 14-től a vendéglátó üzletek koronavírus miatti zárva tartásáig)

 • Online számlaadat-szolgáltatás teljes körűvé válása
  - az adatszolgáltatási kötelezettség teljessé tétele 2021. január 4-től (Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre, termékexportra és B2C ügyletekre is)
  - egyablakos ügyletek specialitása
  - szankciómentes időszak (2021. január 4. - március 31.)
  - elektronikus számlázás adóhivatalon keresztül [Számlarendelet - 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet módosulása]

 • Áfa bevallástervezetek NAV általi elkészítése
  - első NAV által kiajánlott bevallástervezetek: havi bevallóknál (2021 júliusáról), negyedéves bevallóknál (2021. III. negyedévéről), éves bevallóknál (2021-es évről)

 • Jogharmonizációs célú változások
  - e-kereskedelmi csomag átültetése
  - törölt adószám visszaállítása
  - áfa visszaigénylés külföldi jogutód esetén
  - behajthatatlan követelés (utólagos adóalap-csökkentés lehetőségének bővülése)
  - különös áfa visszatérítés

 • Bizonylatolási szabályok változása
  - számlakibocsátás alóli mentesülés nem adóalany vevő esetén
  - Közösségen belüli távértékesítésről nem kötelező a számla (egyablakos rendszer használata esetén)
  - automatás értékesítés vs. nyugtakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés