ONLINE Mérlegképes továbbképzés (államháztartási szak - 4 kredit) - Tematika

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének tematikája 2021.
Államháztartási szakterület
Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára - (4 kredit)

 

1. Aktuális számviteli kérdések  (2*45 perc) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) rendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosítása

 1.1.  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áhsz.) módosító jogszabályok

 • az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet,

   Hatálybalépés: lépcsős 2020. december 28., 2021. január 1.

 • egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 47/2019. (III. ) Korm. rendelet,

  Hatálybalépés: 2021. január 1.

 • egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 671/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

 • Hatálybalépés: január 1.
 • Hatályát vesztette: január 2.

A) 2020. évtől alkalmazandó változások

A beszámolásra vonatkozó szabályok

 • az Áhsz. alkalmazásának kötelezettsége kiterjesztésre került az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezetre is [Áhsz. 2. § (1) bekezdése].

 • az éves költségvetési beszámoló irányítószervenkénti elkészítésének módosítása [Áhsz. § (1) bekezdés b) - d) pontja].

Mérleg

 • a  tartós    befektetési    jegyek    egyéb    tartós    részesedések    közé    sorolása [Áhsz. § (9c) bekezdés c) pontja],

 • a nem tartós befektetési jegyek mérlegben történő kimutatásának   változása [Áhsz. § (11) és (12) bekezdése].

Eredménykimutatás 

 • a befektetési jegyek realizált veszteségének elszámolása a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között [Áhsz. § (5b) bekezdés b) és (6) bekezdés c) pontja].

A mérleg és az éves költségvetési beszámoló elkészítése, jóváhagyása, megküldése

 • a mérlegkészítés és az éves költségvetési beszámoló időpontja a fejezetet irányító szerv által a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint elkészített éves beszámoló esetén is a költségvetési évet követő év május 31, napja [Áhsz. 30/A. e) pontja és a 33. § (2) bekezdése],
 • nem kell megküldeni a tulajdonosi joggyakorlók éves költségvetési beszámolóját az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek [Áhsz. 33. (3) bekezdése].

Költségvetési könyvvezetés

 • pontosításra került, hogy egyes rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon is lehet költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani   [Áhsz.      § (7a) bekezdése].


Pénzügyi könyvvezetés

 • az egységes számviteli nyilvántartás érdekében kijelölésre került a bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartási helye [Áhsz. § (5) bekezdés, és a melléklet 4. pontja].

Átmeneti rendelkezés 

 • a korábbi évek helytelen könyveléséből vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából adódó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére az Áhsz. átmeneti szabály keretében egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen minden államháztartási szervezetnél a maradvány a korrigált záró pénzeszköz lesz, azaz a költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány kerül elszámolásra [Áhsz. 56/A. §].

Mellékletek módosítása

 • a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzatok körének kiegészítése [Áhsz. 1. melléklete],

 • az analitikus nyilvántartó helyek felsorolásának változása [Áhsz. 2. melléklete],

 • a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatás módosítása, kiegészítése [Áhsz. 4. melléklete],

 • kiegészítő, tájékoztató adatok [Áhsz. 10. melléklet 33. pontja, valamint 49-57. pontja],

 • hatályát veszti az Áhsz. 13. melléklete,

 • a részletező nyilvántartások tartalmi leírásában a II. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása rész, 4. pont i) alpontjának módosítása [Áhsz. 14. melléklet],

 • rovatrend módosítás: változás a K311., K353., K48., K65., K66., K9113., K9121., kiadási és a B4081., B4082., B4092., B54., B55., B8113. bevételi rovatok tartalmi leírásában [Áhsz. 15. melléklete],

 • változás az egységes számlatükörben a 16., 24., könyvviteli számlák és a 01. nyilvántartási számlák alábontásánál [Áhsz. 16. melléklete],

 • kötelező egyezőségek kiegészítése [Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja].

Egyéb pontosítások, módosítások

 • a jelentős összegű hiba definíciójának pontosítása [Áhsz. 1. § (1) bekezdés 3. pontja],

 • szövegmódosítás a 48. § (10) bekezdés ib) pontjában és az 53. § (1) bekezdésében,

 • az összevont (konszolidált) beszámolókkal kapcsolatos szöveg módosítása a 13. melléklet hatályvesztése miatt [Áhsz. 37. § (7) bekezdése].


B) 2021. január 1-jétől alkalmazandó változások

Eredménykimutatás

 • a más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között elszámolható gazdasági események módosítása, kiegészítése [Áhsz. 25. § (9a) bekezdés b), c), f) pontja],

 • az egyéb ráfordítások között elszámolandó gazdasági események módosítása, kiegészítése [Áhsz. 26. § (10a) bekezdés a), b) pontja],

 • a más különféle egyéb ráfordítások között elszámolandó gazdasági eseményekre vonatkozó módosítás [Áhsz. 26. § (11a) bekezdés e) pontja].

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése, jóváhagyása, megküldése

 • megszűnés esetén létrehozandó technikai szervezet éves költségvetési beszámolójával kapcsolatos rendelkezés [Áhsz. 32. § (1b) bekezdése].

Átmeneti rendelkezések

 • a 364. általános forgalmi adó számlacsoport könyvviteli számlái közötti összevezetéssel kapcsolatos rendelkezés hatályvesztése [Áhsz. 56. § (2) bekezdése].
  Mellékletek módosítása

 • a Kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzatok körének módosítása [Áhsz. 1. melléklete],

 • az analitikus nyilvántartó helyek felsorolásának változása [Áhsz. 2. melléklete],

 • a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatás módosítása, kiegészítése [Áhsz. 4. melléklet],

 • a mérleg sorainak kibővítése a befektetési jegyekre vonatkozó szabályrendszer módosítása miatt [Áhsz. 5. melléklet],

 • rovatrend módosítás: változás a K1101., K1104., K65., K66., K9121., K9124., kiadási és a B4082., B4092., B54., B55., B8121. bevételi rovatok tartalmi leírásában, továbbá a rovatokon belüli kötelező megbontásban [Áhsz. 15. melléklete],

 • egységes számlatükör 841. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete könyvviteli számla tartalmi leírásának módosítása [Áhsz. 16. melléklet].


1.2. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletet módosító jogszabály

 • az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló 14/2020. (XII. 28.) PM rendelet.

Hatálybalépés: 2021. január 1.

Változások

 • 1. melléklet I. Fejezet J) - L) pontjainak pontosítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályainak 2019. év végi módosítása miatt,

 • 1. melléklet III. Fejezet, Csökkenések rész D) cím módosítása,

 • 1. melléklet IV. Fejezet B) cím 2. pont e) alpontjában, 3. pont a), b) alpontjában szövegrész módosítása

 • 1. melléklet IX. Fejezet, A) cím cím 10. pont b) alpontjában pontosítás,

 • 1. melléklet X. Fejezet, B) cím 2. pont és 3. pontjában a szövegrész módosítása,

 • 1. melléklet X. Fejezet B) cím 2. pont a) alpontjában és a 3. pont a) alpontjában a szövegrész módosítása,

 • 1. melléklet XV. Fejezet A) címében szövegrész pontosítása

 • 1. melléklet XV. Fejezet G) cím 1. pont c. alpontban pontosítás,

Konzultáció

 

2. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (2*45 perc)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosításai

Kezelő szervi feladatok ellátása

 • a kezelő szerv kijelölésére és a kezelő szervi feladatok ellátására irányuló szabályok módosítása [Áht. 6/B. § (3) bekezdése],

 • a fejezetet irányító szerv és a kezelő szerv vagy szervek közötti kezelőszervi megállapodás kötelező tartalmi elemei [ Ávr. 1/B. § (2a) bekezdése].


A központi költségvetés szerkezete

 • a központi költségvetésről szóló törvény szerkezetére és tartalmára vonatkozó rendelkezések módosítása [Áht. 15. § (1) bekezdése és 16. § (1) bekezdése],

Előirányzat-átcsoportosítás

• a központi költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetben lévő fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő előirányzat-átcsoportosítás szabályai [Áht. 33. § (3) bekezdés b) pontja],

• a fejezetet irányító szerv átcsoportosítására vonatkozó szigorúbb feltételrendszer és a definiált kivételszabályok [Áht. 33. § (4a) bekezdése, Ávr. 39. § (1) bekezdése],
• az előirányzat-átcsoportosításhoz kapcsolódó, az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásának esetei [Áht. 33. § (4b) bekezdés],
• az előirányzat-átcsoportosításról az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatásának esetei [Áht. 33. § (5) bekezdése].

Költségvetési támogatások

 • a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedély benyújtásának időpontja [Ávr. 70. § (1) bekezdése],
 • a támogatási jogviszonyban szükséges dokumentumok benyújtása módjában történt változások [Ávr. 75. § (1) bekezdése],
 • a pályázati rendszerrel kapcsolatos adminisztrációcsökkentés elemei [Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontja].
 • a támogatási cél módosításának szabályai szabályrendszer [Áht. 53/A. § (5) bekezdése, Ávr. 95. § (1) bekezdése].
 • a Kormány egyedi határozatán alapuló, vissza nem térítendő költségvetési támogatás fogalma [Ávr. 101/A. § (1b) bekezdése],
 • a befogadó nyilatkozatra vonatkozó előírás elhagyásával kapcsolatos szabályok [Ávr. 101/A. § (2) bekezdés b) pontja],
 • a költségtervet hiányos vagy nem megfelelő tartalommal történő benyújtás jogkövetkezményeiben történt módosítások [Ávr. 101/A. § (10) bekezdése].

A kincstári számlavezetés

 • a kincstári számlavezetésre kötelezettek körének bővítése, a Kincstár által vezetett számlára történő folyósítására, és a kincstári számlán való kezelésére irányuló szabályok változásai [Áht. 51. § (4) bekezdése és Áht. 79. § (4d) bekezdése].

A gépjárműadó ellenőrzésére és megosztására vonatkozó rendelkezések módosítása

 • a gépjárműadó bevételének megosztási szabályrendszerének – változása [Áht. 83/A. § és 106/B. §, valamint az Ávr. 144/A. § (1) és (3) bekezdéseinek módosítása],

Bírságolás szabályai

 • a gépjárműadóval kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén bírság-szabály pontosítása [Áht. 83/A. § (1a) bekezdés],
 • a törzskönyvi jogi személlyel szembeni bírságolás szabályai [Áht. 105/B. § (1b) bekezdés],
 • adatszolgáltatási bírság [Áht. 108. § (3b) bekezdés].

Adatszolgáltatás a bevételek és a kiadások várható alakulásáról

 • a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatási kötelezettséget érintő befizetési kötelezettség megállapítása, teljesítése [Ávr. 172/A. § (6) bekezdés záró szövegrésze]

 • a fizetési könnyítésre vonatkozó szabályok [Ávr. 172/B § (1)–(5) bekezdése],

 • a befizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények [Ávr. 172/B. § (6) bekezdése].

Konzultáció