ONLINE Mérlegképes továbbképzés (államháztartási szak - 4 kredit) - Tematika

 
1. Aktuális számviteli kérdések (2*45 perc)
1.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet, az államháztartásban felmerülő egyes
gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási
módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet
módosítása, és a kormányzati funkciók és államháztartási
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.)
PM rendelet
1.1.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet
(a továbbiakban: Áhsz.) módosító jogszabályok
 - egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a
kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 47/2019.
(III. 12.) Korm. rendelet,
Hatálybalépés: 2019. március 13.
-  az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm.
rendelet,
Hatálybalépés: 2019. július 1.
- egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének
megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet,
Hatálybalépés: lépcsőzetes 2019. november 28., 2020. január 1.
- egyes kormányrendeleteknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításával összefüggő
módosításáról szóló 340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet.
Államháztartási szakterület
A) 2019. évtől alkalmazandó változások
A beszámolásra vonatkozó szabályok
- pénztárhiány kivételként kezelése a más különféle egyéb ráfordítások között [Áhsz.
26. § (11a) bekezdés b) pontja],
- új rendelkezés arról, ha az éves költségvetési beszámoló adatai nem felelnek meg az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (1)
bekezdésében meghatározott gazdálkodási szabálynak [Áhsz. 35. § kiegészítése a (3a)
bekezdése].
Költségvetési könyvvezetés
- pontosítás a központosított illetményszámfejtés körébe tartozó közfoglalkoztatással
érintett helyi önkormányzatok számviteli elszámolásában [Áhsz. 44. § (4) bekezdése].
Hibák javítása
- a mérlegfordulónapot követő évben az éves költségvetési beszámoló, és ezzel
összefüggésben az Áhsz 54/A. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákat érintő
hibák javításával kapcsolatos rendelkezés pontosítása [Áhsz. 54/A. § (5) bekezdés c)
pontja].
Átmeneti rendelkezés
- zárási feladatok során egyszeri technikai elszámolás előírása a 2016. január 1-je előtt
keletkezett és azóta a mérlegben kimutatott adott és kapott előlegek általános forgalmi
adójával kapcsolatosan [Áhsz. 56. § (2) bekezdése].
Mellékletek módosítása
- a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) beszámolási és könyvvezetési
körébe tartozó központi kezelésű előirányzatok körének kiegészítése [Áhsz. 1.
melléklete],
- kiegészítő, tájékoztató adatok [Áhsz. 10. melléklet 44. és 45. pontja, valamint 46-48.
pontja],
Államháztartási szakterület
- rovatrend módosítás: változás a K1101., K123., K337., K48., K512. kiadási és a B411.
bevételi rovatok tartalmi leírásában [Áhsz. 15. melléklete],
- kötelező egyezőségek kiegészítése [Áhsz. 17. melléklet 1. pont a) alpontja].
B) 2020. január 1-jétől alkalmazandó változások
Mérleg
- az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések körének kibővítése [Áhsz.
18. § (5) bekezdése].
Költségvetési könyvvezetés
- a bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet elszámolásával kapcsolatos feladatok
kiegészítése [Áhsz. 43. § (15) bekezdése].
Pénzügyi könyvvezetés
- megszűnő költségvetési szervre, társulásra, nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó,
aktív-passzív időbeli elhatárolással kapcsolatos rendelkezés hatályon kívül helyezése
[Áhsz. 49/B. § (1) bekezdése].
Átmeneti rendelkezések
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 32. § (6) bekezdésében előírt adatszolgáltatásról szóló,
rovatrenddel kapcsolatos rendelkezés hatályvesztése [Áhsz. 56. § (1) bekezdése].
Mellékletek módosítása
- a Kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok körének módosítása [Áhsz. 1. melléklete],
- az analitikus nyilvántartó helyek felsorolásának változása [Áhsz. 2. melléklete],
- az egységes rovatrendben [Áhsz. 15. melléklete]:
- a K44. rovat kiegészül a „j) a gyermekek otthongondozási díját [Szoctv. 38. §]”
ponttal, továbbá az i) és h) pont pontosítása,
Államháztartási szakterület
- a B113. rovat megbontásra kerül „B1131. Települési önkormányzatok egyes
szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása”, és „B1132. Települési
önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása”,
- hatályvesztő rendelkezések: a B312. rovat „c) a pénzügyi szervezetek
különadóját” pontja, B351. rovat „j) az egyszerűsített vállalkozói adót” pontja,
- az egységes számlatükörben a 09113. Települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nyilvántartási számlák
kiegészítése a B113. rovat alábontása miatt [Áhsz. 16. melléklete],
- a kötelező egyezőségeknél a 3511. könyvviteli számla egyenlegével való egyezőség
kiegészítése a 0911313. és a 0911323. nyilvántartási számlákkal [Áhsz. 17.
melléklete].
Egyéb pontosítások, módosítások
- a Miniszterelnöki Kormányiroda átszervezése miatti módosítások [Áhsz. 2. § új (5)
bekezdése, a 31. § új (4) és (5) bekezdése, a 32. § új (5)–(7) bekezdése, és a 33. § új
(4) bekezdése].
1.1.2. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események
kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletet módosító
jogszabály
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező
elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM
rendelet) módosításáról szóló 16/2019. (XII. 7.) PM rendelet.
Hatálybalépés: lépcsős 2019. december 8., 2020. január 1. és 2020. augusztus 31.
Változások
- az NGM rendelet új 4. §-a az Áhsz. 56. § (2) bekezdésével összhangban,
- 1. melléklet III. Fejezet, Növekedések rész M) alcím 4. pontjának módosítása,
- 1. melléklet VIII. Fejezet, F) alcím címében és 12. pontjában szövegrészek
módosítása,
Államháztartási szakterület
- 1. melléklet VIII. Fejezet, G) alcímmel egészül ki,
- 1. melléklet X. Fejezet, D) alcím cseréje,
- 1. melléklet X. Fejezet, E) alcím 4. és 5. pontjában szövegrészek módosítása,
- 1. melléklet XV. Fejezet módosítása az Áhsz. 49/B. § (1) bekezdésének hatályon kívül
helyezésével összhangban.
1.1.3. A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet
Hatálybalépés: 2020. január 1.
A hatálybalépéssel egy időben hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
(a továbbiakban: rendelet)
- a rendelet 1-2. melléklete az alábbiak szerint módosul:
- a szakfeladat rendre vonatkozó előírások törlése,
- a 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció és a
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei kormányzati
funkciók tartalmi leírásainak pontosítása,
- a 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kormányzati
funkció tartalmának kiegészítése,
- összhang megteremtése a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1. számú
melléklet p) pontja hatályon kívül helyezése miatt a 910110 Közművelődési
intézmények tevékenysége szakágazat tartalmi megfelelésével a közművelődési
intézmények tekintetében (rendelet 3. melléklete),
- a hatálybalépésekor már létező költségvetési szervek alapító okiratának módosítására
vonatkozó előírások.
Konzultáció
Államháztartási szakterület

2. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (2*45 perc)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
módosításáról szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosításai
A költségvetési szerv alapítása, irányítása, felügyelete, szervezete, működése
és képviselete
- a Kormány vagy a miniszterelnök irányítása alá tartozó költségvetési szerv gazdasági
szervezeti feladatainak ellátásával kapcsolatos módosítás [Áht. 10. § (4c) bekezdése],
valamint az Ávr. 9. § (5) bekezdés c) pontja és (5b) bekezdése].
Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés
- több év, vagy költségvetési éven túli év előirányzatát terhelő kötelezettségvállalás
szabályainak módosítása és pontosítása [Áht. 36. § (4)-(4a) bekezdése, valamint az (5)
bekezdés hatályon kívül helyezése, és az Ávr. 46. § (1) és (2) bekezdése],
- a Kormány egyedi határozatához kötött szabad előirányzatot meghaladó mértékű
kötelezettségvállalás szabályának pontosítása [Áht. 36. § (2) bekezdése],
- a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt költségvetési szerv alkalmazásában
álló személy kötelezettségvállalási joggal való írásbeli felruházása [Ávr. 52. § (4)
bekezdése],
- a kötelezettséget vállaló szerv vezetője által a pénzügyi teljesítésre való utasításadásra
vonatkozó szabályok pontosítása [Ávr. 54. § (4) bekezdése],
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékra vonatkozó változások
[Ávr. 47. § hatályon kívül helyezése].
Költségvetési felügyelő
- költségvetési felügyelő jogállására vonatkozó szabályok kiegészítése [Áht. 39. § (5) és
(6) bekezdése].
A Magyar Államkincstár által vezetett számlák
Államháztartási szakterület
- a kincstár által vezetett fizetési számlavezetés, valamint a kincstári körön kívüli
számlatulajdonos kincstárban történő számlavezetési kötelezettség alóli felmentésre
vonatkozó szabályok változásai [Áht. 79. § (2a) és (4a) bekezdése, valamint az Ávr.
124. § (3) bekezdése].
A támogatások
- a költségvetési támogatás fogalma alóli kivételszabályok módosítása [Áht. 1. § 14.
pont n) alpontja],
- a támogatás jogosulatlan felhasználása esetén a Kincstár a támogatás összegének
jogosulatlansággal érintett részének visszafizetése során történő mérlegelés kizárása
[Áht. 54. § (1b) bekezdése és 60/A. § (1a) bekezdése],
- a Kormány egyedi döntése alapján nyújtott költségvetési támogatásokra vonatkozó
szabályok módosítása [Ávr. 101/A. § (5), (13) és 14) bekezdése valamint 7.
melléklete].
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
támogatása
- az önellenőrzési kérelem benyújtása feltételeinek módosítása [Ávr. 108/A. § (3)
bekezdése].
Az államháztartás önkormányzati alrendszerének finanszírozási rendje
- a gépjárműadó megosztása és ellenőrzésére vonatkozó szabályok módosítása [Áht.
83. § (4) bekezdése, valamint Ávr. 144/A. §-a].
Maradványelszámolás
- az uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatások nyújtására szolgáló fejezeti
kezelésű előirányzatokra vonatkozó maradványszabályok [Áht. 86. § (2) és (6)
bekezdése],
- a kötelezettségvállalással terhelt maradványok körének kiegészítése, pontosítása [Ávr.
150. § (1) bekezdés],
- költségvetési maradványok elszámolásának és felhasználásának szabályainak
módosítása [Ávr. 152. §],
Államháztartási szakterület
- a kifizetések elhúzódása és a pénzügyi teljesítés fogalmainak jogszabályi szinten
történő rögzítése [Ávr. 1. § 4a. és 5a. pontja],
- a 2018. december 31-e előtt vállalt kötelezettségek költségvetési maradványainak
jogszabályi szinten történő rendezése [Ávr. 177. § (5) bekezdése],
- átmeneti időszakra vonatkozó szabályok [Ávr. 177. § (2)–(4) bekezdése].
Törzskönyvi nyilvántartás
- az átalakítással érintett költségvetési szerv nyilvántartásból való törlése, vagy alapító
okiratának módosítása, a jogutód költségvetési szerv bejegyzése, alapító okiratának
módosítása esetén a törzskönyvi nyilvántartás vezetésére irányuló eljárás ügyintézési
határideje kezdő napja számításának meghatározása [Áht. 104. § (4) bekezdése],
- a bírságolási szabályok módosítása [Áht. 105/B. §-a, valamint Ávr. 167/H. § (2)
bekezdése],
- a törzskönyvi nyilvántartás adatállományának módosítása [Ávr. 167/A. §-a],
- a társulási tanács, a közgyűlés, a képviselő-testület, a térségi fejlesztési tanács,
valamint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek
döntésen, jogszabályváltozáson alapuló adatváltozásainak benyújtására irányadó
szabályok módosítása [Ávr. 167/A. § (5) bekezdése],
- a bejegyzési kérelemhez csatolandó okiratok és dokumentumok körének pontosítása
[Ávr. 167/E. §-a].
Adatszolgáltatási kötelezettségek
- az adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítésére vonatkozó
szabály módosítása [Áht. 108. § (3) bekezdés b) pontja],
- a helyi önkormányzattal szemben fennálló bírság elengedésére irányuló szabály
módosítása [Áht. 108. § (8) bekezdésének hatályon kívül helyezése],
- az időközi költségvetési jelentésre vonatkozó szabályok módosítása [Ávr. 169. § (5)
bekezdése].
Konzultáció