ONLINE Mérlegképes továbbképzés (államháztartási szak - 4 kredit) - Tematika

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének tematikája 2023

Államháztartási szakterület

nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára (4 kredit)

1.     Aktuális számviteli kérdések     (2*45 perc)

1.1.     Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosítása (1*45 perc)

1.1.1.   Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áhsz.) módosító jogszabályok

 • az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. ) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 111/2022. (III. 21.) Korm. rendelet,

Hatálybalépés: 2022. március 22.

 • egyes államháztartási  tárgyú  kormányrendeletek  módosításáról  szóló  245/2022.(VII. 8.) Korm. rendelet,

Hatálybalépés: 2022. július 15.

 • egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet,

Hatálybalépés: lépcsős 2022. december 1., 2023. január 1.

 • egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felsőoktatási szakmai tevékenysége elősegítését célzó módosításáról szóló 532/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

Hatálybalépés: 2023. január 1.

A)            2022. évtől alkalmazandó változások
A beszámolásra vonatkozó szabályok

 • a Magyarország Minisztériumainak felsorolásáról szóló évi II. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet előírásaival összhangban
  • a Miniszterelnöki Kormányirodának a Miniszterelnöki Kabinetordába történő beolvadása miatt hatályon kívül helyezésre kerültek a Miniszterelnöki Kormányiroda beszámolási és könyvvezetési feladataira, valamint a gazdálkodási feladatok megosztására vonatkozó rendelkezések [Áhsz. 2. (5) bekezdése, 31. § (4)-(5) bekezdése, 32. § (5)-(7) bekezdése, 33. § (4) bekezdése],
  • a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium esetében új előírás, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatai vagyonáról címenként kell az éves költségvetési beszámolót elkészíteni [Áhsz. 6. § (1) bekezdés c) pontja].

Költségvetési könyvvezetés 

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 31. -ával és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 34-36. §-aival való összhang megteremtése érdekében pontosításra került, hogy a kiadási előirányzatok nyilvántartási számláin csökkenésként az előirányzatok zárolása nem jelenhet meg [Áhsz. 42. § (1) bekezdése].

 

Mellékletek módosítása 

 • a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó  központi  kezelésű  előirányzatok  körének  változása [Áhsz. 1. melléklete],
 • az analitikus nyilvántartó helyek felsorolásának változása [Áhsz. melléklete],
 • rovatrend módosítás: változás a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, a K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat, valamint a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatok tartalmi leírásában [Áhsz. 15. melléklete].

B)            2023. január 1-jétől alkalmazandó változások
Beszámolási kötelezettség

 • a költségvetési szervek éves költségvetési beszámolójának készítésére vonatkozó előírás módosítása az önkormányzati alrendszerben megszűnt elemi költségvetés készítési kötelezettség miatt [Áhsz. 6. § (1) bekezdés a) pontja],
 • a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács éves költségvetési beszámolójának készítésére vonatkozó előírás módosítása az önkormányzati alrendszerben megszűnt elemi költségvetés készítési kötelezettség miatt [Áhsz. 6. § (1) bekezdés f) pontja].

Mérleg 

 • a tenyészállatként történő besorolás módosítása a Szt. 26. § (6) bekezdését eltérítő szabállyal. [Áhsz. 11. § (3) bekezdés c) pontja],
 • a tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban, valamint a tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban alábontásának statisztikai szempontokat figyelembe vevő pontosítása [Áhsz. 11. § (9a)-(9b) bekezdése és 16. melléklete],
 • az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásaként elszámolandó tételek kiegészítése [Áhsz. 14. § (12) bekezdése],
 • az immateriális javak csoportos nyilvántartásának és értékelésének lehetősége [Áhsz.§ (2) bekezdése].

Könyvvezetés szabályai 

 • államháztartási körben a sajátos bizalmi vagyonkezelésbe adás elszámolásának szabályai hatályon kívül helyezése [Áhsz. 47. § (5) bekezdése és 16. melléklete].

Mellékletek módosítása 

 • a Kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzatok körének módosítása [Áhsz. 1. melléklete],
 • a költségvetés címrendi változása miatt az analitikus nyilvántartó helyek címrendi hivatkozásának módosítása és az adatszolgáltatási kör pontosítása [Áhsz. melléklete],
 • a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatás módosítása [Áhsz. 4. melléklete],
 • kiegészítő tájékoztató adatok pontosítása [Áhsz. melléklete],
 • a konszolidált mérleg pontosítása [Áhsz. 11. melléklete],
 • az államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója összeállítása során elvégzendő feladatok közül a központi alrendszer vonatkozásában az államháztartáson belüli megelőlegezések konszolidálásának pontosítása [Áhsz. 12. melléklete],
 • rovatrend módosítás: a K121. Választott tisztségviselők juttatásai, a K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és a K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások rovat tartalmi leírásának módosítása, a K331. Közüzemi díjak rovat további rovatokra bontása, a B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, a Értékesítési és forgalmi adók valamint a B354. Gépjárműadók rovat részletező alábontásának jogszabályi környezethez igazodó módosítása [Áhsz. 15. melléklete],
 • a K331. Közüzemi díjak rovat alábontásához kapcsolódó új nyilvántartási számlák [Áhsz. 16. melléklete],
 • A kötelező egyezőségek K331. Közüzemi díjak rovat alábontásához kapcsolódó kiegészítése [Áhsz. 17. melléklete].

 

1.1.2.  Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletet módosító jogszabály

 • az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. ) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2022. (XII. 9.) PM rendelet

Hatálybalépés: lépcsős 2022. december 11. és 2023. január 1.

Változások

Hatálybalépés: 2022. december 11.

 • melléklet VIII. Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet C) cím 7.pontjának módosítása
 • melléklet XII. Egyéb gazdasági események elszámolásai fejezet M) pontjának módosítása

Hatálybalépés: 2023. január 1.

 • melléklet IX. Önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos elszámolások fejezet
  C) cím 1. és pontjának és D) cím 1. pontjának módosítása

 

1.2.   Költségvetési számvitel az elméletben (1*45 perc)

1.2.1.   A költségvetési számvitel bevezetésének céljai 

 • az előirányzatok, a követelések, kötelezettségvállalások és ezek teljesítésének folyamatos mérése, a zárszámadás alátámasztása,
 • a költségvetési tervezéshez adatok szolgáltatása (következő évi determinációk),
 • helyben meghozandó     döntések     alátámasztása     (pl. kötelezettségvállalásnálfedezetvizsgálat),
 • a zárszámadás alátámasztása hiteles, zárt rendszerű

 

1.2.2.   Könyvvezetés módja a költségvetési számvitelben 

 • a kettős könyvvitel szabályai szerint,
 • a gazdasági események valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartása,
 • költségvetési év végével le kell zárni (kivéve: megszűnés),
 • egységes rovatrend alapján,
 • az egyes rovatok tartalmának leírását a melléklet tartalmazza,
 • az elszámolás a 0-ás számlaosztályban történik kettős könyvvitellel,
 • valamennyi rovat   egy számlát    képez,   amely tovább    tagolódik (05.                és         számlacsoport):
  • az előirányzatok nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számlára (1-es végű),
  • a követelések, kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására szolgáló állományi számlára (2-es végű),
  • a teljesítés forgalmi számlára (3-es végű),
 • a kettős könyvvitel ellenszámlák használatával történik, amelyek információt adnak:
  • követelés, kötelezettségvállalás esetén annak esedékességéről, időbeliségéről (költségvetési évben vagy azon túl esedékes),
  • teljesítés esetén annak tevékenység és funkcionális osztályozás szerinti besorolásáról,
  • függő és biztos (jövőbeni) követelésekről, függő kötelezettségekről.

 

1.2.3.   Előirányzatok nyilvántartása 

 • bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartása a ellenszámlával szemben (eredeti, módosítás, átcsoportosítás, törlés):
  • Tartalékok rovathoz csak egy nyilvántartási számla tartozik (055131. Tartalékok előirányzata),
  • kiadási előirányzat növekedés (növelő módosítás, átcsoportosítás) T oldalon, csökkenés (csökkentő módosítás, átcsoportosítás, törlés) K oldalon,
  • bevételi előirányzat növekedés (növelő módosítás, átcsoportosítás) K oldalon, csökkenés (csökkentő módosítás, átcsoportosítás, törlés) T oldalon,

1.2.4.     A költségvetési számvitel jelentősége és szerepe az államháztartási számvitel rendszerében

 • a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, követelések és a teljesítések könyvelése – bár technikáját tekintve kettős – elveit tekintve inkább egyszeres, naplószerű könyvelésre hasonlít,
 • teljesítést nem a kötelezettségvállalással, más fizetési kötelezettséggel vagy követeléssel szemben kell könyvelni, így az állományi számlák év közben tartalmazzák a már teljesített kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, befolyt, követeléseket is (ezek kivezetése az év végi zárás során történik),
 • teljesítést állományi adat nélkül nem lehet könyvelni, így legkésőbb a teljesítéskor el kell számolni a kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget (pl. kisösszegű kötelezettségvállalások) vagy követelést.

 

Konzultáció

 

 

2.      Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (2*45 perc)

2.1.       Az   államháztartáshoz  kapcsolódó  jogi        szabályozás változása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosításai

Gazdasági szervezet működése 

 • az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre vonatkozó szabályok módosítása [Áht. 10. § (4d) bekezdése, Ávr. 9. § (5) és (5b) bekezdése és a § (3) bekezdése].

 

Elemi költségvetés 

 • az államháztartás önkormányzati alrendszerében az elemi költségvetés készítésének megszüntetése [Áht. 28/A. § (2) és (3) bekezdése, Ávr. 31/A. §-a, 31. (6) bekezdése és 33. §-a].

 

Előirányzat-átcsoportosítás 

 • az államháztartásért felelős miniszter előzetes jóváhagyására vonatkozó szabályok módosítása [Áht. 33. § (5) bekezdése].

 

Költségvetési felügyelő 

 • a költségvetési felügyelő kirendelésének új esetköre [Áht. § (1a) bekezdése, Ávr. 61/A. § (1a) bekezdése].

 

Költségvetési támogatások 

 • a költségvetési támogatások alóli kivételek körének kiegészítése [Áht. 1. § 14. pont c) és o) alpontja].
 • a kedvezményezettek körének kizárására vonatkozó rendelkezések módosítása [Áht. 48/B. § (1) bekezdés b) és e) pontja és a 48/B. § (3) bekezdése],
 • a támogatott tevékenysége határidejének meghosszabbítására vonatkozó rendelkezések módosítása[Áht. 111/K. §-a],
 • a biztosítékadási kikötéstől való eltekintés lehetőségeinek bővítése [Ávr. § (1) bekezdés k) pontja],
 • a támogatás folyósítására vonatkozó szabályok pontosítása [Ávr. § (1) bekezdés d) pontja].

 

Az államháztartás finanszírozása 

 • az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv részére a kincstári havi keretnyitás és finanszírozás [Áht. 81. §],
 • az Áht. 51. (4) bekezdése szerinti támogatások Kincstári számlán történő vezetésére vonatkozó kötelező előírás [Ávr. 141. § (2) bekezdése].

 

Maradványelszámolás 

 • a kötelezettségvállalással terhelt maradványok körének pontosítása [Ávr. § (1) bekezdés f) pontja],
 • a központi költségvetés egyes kiadásainak teljesíthetőségéről szóló kormányhatározattal érintett fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó maradványszabályok [Ávr. 176. § (28) bekezdése].

 

Adatszolgáltatás 

 • az önkormányzati alrendszerben az adatszolgáltatás teljesítettnek minősülése [Áht.§ (2) bekezdése],
 • a felhasználási tervben és a tényleges adatok közötti eltérés figyelembevétele [Ávr.172/A. § (2a)-(3) bekezdése].

 

Konzultáció