ONLINE Mérlegképes továbbképzés (Vállalkozási + Államháztartási szakterület) - Tematika


Vállalkozási szakterület

Munkába járás, Hivatali vagy üzleti út, Belföldi-, és külföldi kiküldetés
(4 tanóra)
 
Előadó: Horváth Józsefné

 

 

 Államháztartási szakterület

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének tematikája 2023.
Költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára - (12 kredit)

1.     Aktuális számviteli kérdések     (8*45 perc)

1.1.     Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosítása (1*45 perc)

1.1.1.   Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áhsz.) módosító jogszabályok

 • az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. ) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 111/2022. (III. 21.) Korm. rendelet,

Hatálybalépés: 2022. március 22.

 • egyes államháztartási  tárgyú  kormányrendeletek  módosításáról  szóló  245/2022.(VII. 8.) Korm. rendelet,

Hatálybalépés: 2022. július 15.

 • egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 480/2022. (XI. 28.) Korm. rendelet,

Hatálybalépés: lépcsős 2022. december 1., 2023. január 1.

 • egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felsőoktatási szakmai tevékenysége elősegítését célzó módosításáról szóló 532/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet

Hatálybalépés: 2023. január 1.

 

A)            2022. évtől alkalmazandó változások
A beszámolásra vonatkozó szabályok

 • a Magyarország Minisztériumainak felsorolásáról szóló évi II. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet előírásaival összhangban
  • a Miniszterelnöki Kormányirodának a Miniszterelnöki Kabinetordába történő beolvadása miatt hatályon kívül helyezésre kerültek a Miniszterelnöki Kormányiroda beszámolási és könyvvezetési feladataira, valamint a gazdálkodási feladatok megosztására vonatkozó rendelkezések [Áhsz. 2. (5) bekezdése, 31. § (4)-(5) bekezdése, 32. § (5)-(7) bekezdése, 33. § (4) bekezdése],
  • a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium esetében új előírás, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatai vagyonáról címenként kell az éves költségvetési beszámolót elkészíteni [Áhsz. 6. § (1) bekezdés c) pontja].

Költségvetési könyvvezetés 

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 31. -ával és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 34-36. §-aival való összhang megteremtése érdekében pontosításra került, hogy a kiadási előirányzatok nyilvántartási számláin csökkenésként az előirányzatok zárolása nem jelenhet meg [Áhsz. 42. § (1) bekezdése].

 

Mellékletek módosítása 

 • a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó  központi  kezelésű  előirányzatok  körének  változása [Áhsz. 1. melléklete],
 • az analitikus nyilvántartó helyek felsorolásának változása [Áhsz. melléklete],
 • rovatrend módosítás: változás a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, a K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat, valamint a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatok tartalmi leírásában [Áhsz. 15. melléklete].

 

B)            2023. január 1-jétől alkalmazandó változások
Beszámolási kötelezettség

 • a költségvetési szervek éves költségvetési beszámolójának készítésére vonatkozó előírás módosítása az önkormányzati alrendszerben megszűnt elemi költségvetés készítési kötelezettség miatt [Áhsz. 6. § (1) bekezdés a) pontja],
 • a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács éves költségvetési beszámolójának készítésére vonatkozó előírás módosítása az önkormányzati alrendszerben megszűnt elemi költségvetés készítési kötelezettség miatt [Áhsz. 6. § (1) bekezdés f) pontja].

 

Mérleg 

 • a tenyészállatként történő besorolás módosítása a Szt. 26. § (6) bekezdését eltérítő szabállyal. [Áhsz. 11. § (3) bekezdés c) pontja],
 • a tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban, valamint a tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban alábontásának statisztikai szempontokat figyelembe vevő pontosítása [Áhsz. 11. § (9a)-(9b) bekezdése és 16. melléklete],
 • az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásaként elszámolandó tételek kiegészítése [Áhsz. 14. § (12) bekezdése],
 • az immateriális javak csoportos nyilvántartásának és értékelésének lehetősége [Áhsz.§ (2) bekezdése].

 

Könyvvezetés szabályai 

 • államháztartási körben a sajátos bizalmi vagyonkezelésbe adás elszámolásának szabályai hatályon kívül helyezése [Áhsz. 47. § (5) bekezdése és 16. melléklete].

Mellékletek módosítása 

 • a Kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésű előirányzatok körének módosítása [Áhsz. 1. melléklete],
 • a költségvetés címrendi változása miatt az analitikus nyilvántartó helyek címrendi hivatkozásának módosítása és az adatszolgáltatási kör pontosítása [Áhsz. melléklete],
 • a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatás módosítása [Áhsz. 4. melléklete],
 • kiegészítő tájékoztató adatok pontosítása [Áhsz. melléklete],
 • a konszolidált mérleg pontosítása [Áhsz. 11. melléklete],
 • az államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója összeállítása során elvégzendő feladatok közül a központi alrendszer vonatkozásában az államháztartáson belüli megelőlegezések konszolidálásának pontosítása [Áhsz. 12. melléklete],
 • rovatrend módosítás: a K121. Választott tisztségviselők juttatásai, a K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és a K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások rovat tartalmi leírásának módosítása, a K331. Közüzemi díjak rovat további rovatokra bontása, a B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, a Értékesítési és forgalmi adók valamint a B354. Gépjárműadók rovat részletező alábontásának jogszabályi környezethez igazodó módosítása [Áhsz. 15. melléklete],
 • a K331. Közüzemi díjak rovat alábontásához kapcsolódó új nyilvántartási számlák [Áhsz. 16. melléklete],
 • A kötelező egyezőségek K331. Közüzemi díjak rovat alábontásához kapcsolódó kiegészítése [Áhsz. 17. melléklete].

 

 

1.1.2.  Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletet módosító jogszabály

 • az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. ) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2022. (XII. 9.) PM rendelet

Hatálybalépés: lépcsős 2022. december 11. és 2023. január 1.

 

Változások

Hatálybalépés: 2022. december 11.

 • melléklet VIII. Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet C) cím 7.pontjának módosítása
 • melléklet XII. Egyéb gazdasági események elszámolásai fejezet M) pontjának módosítása

Hatálybalépés: 2023. január 1.

 • melléklet IX. Önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos elszámolások fejezet C) cím 1. és pontjának és D) cím 1. pontjának módosítása

 

 

1.2.  Költségvetési számvitel az elméletben és a gyakorlatban (7*45 perc)

1.2.1.   A költségvetési számvitel bevezetésének céljai 

 • az előirányzatok, a követelések, kötelezettségvállalások és ezek teljesítésének folyamatos mérése, a zárszámadás alátámasztása,
 • a költségvetési tervezéshez adatok szolgáltatása (következő évi determinációk),
 • helyben meghozandó     döntések     alátámasztása     (pl. kötelezettségvállalásnál fedezetvizsgálat),
 • a zárszámadás alátámasztása hiteles, zárt rendszerű

 

1.2.2.   Könyvvezetés módja a költségvetési számvitelben 

 • a kettős könyvvitel szabályai szerint,
 • a gazdasági események valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartása,
 • költségvetési év végével le kell zárni (kivéve: megszűnés),
 • egységes rovatrend alapján,
 • az egyes rovatok tartalmának leírását a melléklet tartalmazza,
 • az elszámolás a 0-ás számlaosztályban történik kettős könyvvitellel,
 • valamennyi rovat   egy számlát    képez,   amely tovább    tagolódik (05.                és         számlacsoport):
  • az előirányzatok nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számlára (1-es végű),
  • a követelések, kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására szolgáló állományi számlára (2-es végű),
  • a teljesítés forgalmi számlára (3-es végű),
 • a kettős könyvvitel ellenszámlák használatával történik, amelyek információt adnak:
  • követelés, kötelezettségvállalás esetén annak esedékességéről, időbeliségéről (költségvetési évben vagy azon túl esedékes),
  • teljesítés esetén annak tevékenység és funkcionális osztályozás szerinti besorolásáról,
  • függő és biztos (jövőbeni) követelésekről, függő kötelezettségekről.

 

1.2.3.   Előirányzatok nyilvántartása 

 • bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartása a ellenszámlával szemben (eredeti, módosítás, átcsoportosítás, törlés):
  • Tartalékok rovathoz csak egy nyilvántartási számla tartozik (055131. Tartalékok előirányzata),
  • kiadási előirányzat növekedés (növelő módosítás, átcsoportosítás) T oldalon, csökkenés (csökkentő módosítás, átcsoportosítás, törlés) K oldalon,
  • bevételi előirányzat növekedés (növelő módosítás, átcsoportosítás) K oldalon, csökkenés (csökkentő módosítás, átcsoportosítás, törlés) T oldalon,
 • az előirányzatok számviteli elszámolásának bemutatása gyakorlati példákon keresztül (különösen az előirányzatok nyitása, az előirányzatok növelése, az előirányzatok csökkentése, átcsoportosítása stb. esetei).

 

1.2.4.   Követelések nyilvántartása és teljesítésének elszámolása 

 • követelések nyilvántartása nyilvántartási számlákon a 004. ellenszámlával szemben (növekedés, csökkenés – teljesítés kivételével):
  • növekedés (pl. előírás, vásárlás, átvétel, elszámolt értékvesztés visszaírása, árfolyamnyereség miatti növekedés) T oldalon,
  • csökkenés (behajthatatlanná válás, értékesítés, átadás, elengedés, elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség miatti csökkenés) K oldalon, a növekedések fordítottjaként,
  • az szerinti biztos (jövőbeni) követelések kezelése,
 • bevételeknél a számlacsoport 3-as végződésű nyilvántartási számláin K oldalon a 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámlával szemben (pl. T005 – K094113),
 • teljesítés esetén annak tevékenység és funkcionális osztályozás szerinti besorolása (kormányzati funkciók szerint),
 • teljesítéssel egyidejűleg nyilvántartásba kerülő követelések köre [az Áhsz. 43. (13) bekezdés b) pontja],
 • teljesítést csak a költségvetési évben esedékes követelésekre lehet könyvelni,
 • ha korábban azt a költségvetési évet követően esedékes követelésként tartották nyilván, a teljesítéskor át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések közé [Áhsz.§ (12) bekezdése],
 • behajthatatlan követelések nyilvántartása,
 • külföldi pénzértékre szóló követelések nyilvántartásba vétele, év végi értékelése,
 • követelések számviteli elszámolása gyakorlati példákon keresztül különösen az alábbi esetekre:
  • követelések előírása, teljesítése, realizált árfolyam különbözetek,
  • követelések év    végi   értékelése,   nem    realizált   árfolyam különbözetek elszámolása,
  • követelések értékesítése,
  • elengedése,
  • értékvesztés elszámolása.

 

1.2.5.   A követelések adatszolgáltatásokban történő megjelenítése 

 • a követelések megjelenése a mérlegjelentés és az időközi költségvetési jelentés egyes oszlopaiban,
 • a követelések kimutatása a mérlegben, a követelések bekerülési értéke, a kapcsolódó Áhsz. 17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek,
 • a követelések és a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

 

1.2.6.   A kötelezettségvállalás szabályrendszere 

 • a kötelezettségvállalásra vonatozó szabályok az Áht. és az Ávr. szerint,
 • más fizetési kötelezettségek fogalma, esetei, nyilvántartásának szabályai,
 • a kötelezettségvállalások sajátos esetei (közbeszerzési eljárások, pályázati kiírások,garancia),
 • függő kötelezettségek, biztos (jövőbeni) kötelezettségek kezelésének azonossága és eltérései,
 • a kötelezettségvállalások értékének meghatározása,
 • a kötelezettségvállalások időbeli besorolása, a határozatlan idejű vagy költségvetési évet követő június 30-át követően is fennálló kötelezettségvállalások megosztása,
 • a kötelezettségvállalással terhelt maradvány megállapítására vonatkozó szabályok az államháztartási alrendszerekben külön-külön,
 • kötelezettségvállalással terhelt maradványt alkotó kötelezettségvállalásokat tárgyévi esedékességűeknek kell tekinteni (kivéve, ha jogszabály máshogy nem rendelkezik),
 • a kötelezettségvállalások korlátai,
 • a kötelezettségvállalás kontrollja: pénzügyi ellenjegyzés.

 

A szabályrendszert szemléltető elméleti összefoglalást kérjük gyakorlati példákon keresztül is bemutatni!

 

1.2.7.   Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása 

 • a kötelezettségvállalás csoportosítása esedékesség szerint: költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételének szabályai,
 • költségvetési évben esedékes követelés, kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: a teljesítés határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidő kezdő napja a tárgyévre esik,
 • költségvetési évet követő években esedékes követelés, kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az előző ponton kívüli esetek,
 • több éves vagy határozatlan időtartamú ügyletek esetén annak összegét meg kell osztani a költségvetési évben esedékes és a költségvetési évet követően esedékes tételek között,
 • a kötelezettségvállalás csoportosítása végleges és nem végleges besorolás szerint,
 • a végleges és nem végleges kötelezettségvállalások számviteli elszámolása, kapcsolódó ellenszámlák bemutatása,
 • a kötelezettségvállalások és azok kapcsolata a kötelezettségekkel (költségvetési és pénzügyi számvitel összefüggése),
 • kötelezettségvállalások átvállalásának, elengedésének számviteli elszámolása,
 • kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nem véglegesből véglegessé történő átsorolásának elszámolása átvezetés 0022. ellenszámlára – kivételek [Áhsz. 43. (6) bekezdés],
 • nyilvántartásba még nem vett kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó teljesítés (pl. kisösszegű) nyilvántartásba vételéhez kötelező a kötelezettségvállalás elszámolása is a teljesítéssel egyidejűleg,
 • jellegük okán a K913. és a K915. rovatokhoz kapcsolódó elszámolásokat kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet könyvelni [Áhsz. 43 (13) bekezdés],
 • kötelezettségvállaláshoz nem kapcsolódó teljesítés nyilvántartásba vételéhez kötelező a kötelezettségvállalás elszámolása is (teljesítéssel egyidejűleg),
 • a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele, év végi értékelése,
 • a kötelezettségvállalások számviteli elszámolásának bemutatása gyakorlati példákon keresztül, különösen az alábbi esetekre:
  • a mérlegkészítés időpontjáig beérkező számlák nyilvántartásba vételének esetei,
  • külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek év végi értékelése,
  • átvállalás, elengedés, realizált árfolyamkülönbözet.

 

1.2.8.    A kötelezettségvállalások és a kötelezettségek adatszolgáltatásokban történő megjelenítése

 • a kötelezettségvállalások és a kötelezettségek megjelenése a mérlegjelentés és az időközi költségvetési jelentés egyes oszlopaiban,
 • a kötelezettségek kimutatása a mérlegben, a kötelezettségek bekerülési értéke, a kapcsolódó Áhsz. 17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek,
 • a kötelezettségvállalások és a követelés jellegű sajátos elszámolások

 

1.2.9.   Kötelezettségvállalások teljesítésének nyilvántartása, elszámolása 

 • teljesítés esetén annak tevékenység és funkcionális osztályozás szerinti besorolása (kormányzati funkciók szerint),
 • kiadásoknál a számlacsoport 3-as végződésű nyilvántartási számláin T oldalon a Kiadások nyilvántartási ellenszámlával szemben (pl. T0523 – K003),
 • A kötelezettségvállalások teljesítése számviteli elszámolásának bemutatása gyakorlati példákon keresztül, különösen az alábbi esetekre:
  • személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos elszámolások,
  • támogatás nyújtás esetei és azok számviteli elszámolása,
  • üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások számviteli elszámolása,
  • vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások.

 

1.2.10.    A költségvetési számvitel jelentősége és szerepe az államháztartási számvitel rendszerében

 • a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, követelések és a teljesítések könyvelése – bár technikáját tekintve kettős – elveit tekintve inkább egyszeres, naplószerű könyvelésre hasonlít,
 • teljesítést nem a kötelezettségvállalással, más fizetési kötelezettséggel vagy követeléssel szemben kell könyvelni, így az állományi számlák év közben tartalmazzák a már teljesített kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, befolyt, követeléseket is (ezek kivezetése az év végi zárás során történik),
 • teljesítést állományi adat nélkül nem lehet könyvelni, így legkésőbb a teljesítéskor el kell számolni a kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget (pl. kisösszegű kötelezettségvállalások) vagy követelést.

 

 

2.      Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (4*45 perc)

2.1.       Az   államháztartáshoz  kapcsolódó  jogi        szabályozás változása (2*45 perc)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosításai

Központi költségvetés 

 • a központi költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási alap fejezetének megszűnésével kapcsolatos módosítások [Áht. 6/B. § (3) bekezdése és 33. § (3) bekezdés b) pontja],
 • a Beruházási Alap terhére átcsoportosított forrásokból fel nem használt összeget és a támogatásból származó forrást kincstári számlára kell megfizetni, ami a Beruházási Alap előirányzatát növeli [Ávr. 23. § (5) bekezdése],
 • a honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium fejezetét érintő módosítások [Áht.§ (3a) bekezdése, 109. § (1) bekezdés 28. pontja, 111. § (31) bekezdése, Ávr. 30. §- a].

 

Gazdasági szervezet működése 

 • az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre vonatkozó szabályok módosítása [Áht. 10. § (4d) bekezdése, Ávr. 9. § (5) és (5b) bekezdése és a § (3) bekezdése].

Elemi költségvetés 

 • az államháztartás önkormányzati alrendszerében az elemi költségvetés készítésének megszüntetése [Áht. 28/A. (2) és (3) bekezdése, Ávr. 31/A. §-a, 31. § (6) bekezdése és 33. §-a].

Előirányzat-átcsoportosítás 

 • az államháztartásért felelős miniszter előzetes jóváhagyására vonatkozó szabályok módosítása [Áht. 33. § (5) bekezdése].

Zárszámadás 

 • a zárszámadásról szóló törvényjavaslat az Országgyűlés részére való benyújtás szabályai [Áht. 90. § (1) bekezdése, és 111. § (3) bekezdése].

Költségvetési felügyelő 

 • a költségvetési felügyelő kirendelésének új esetköre [Áht. § (1a) bekezdése, Ávr. 61/A. § (1a) bekezdése].

Rendkívüli intézkedések 

 • az Alaptörvény kilencedik módosításával, a veszélyhelyzet elrendelésével összefüggő jogszabályi rendelkezések módosítása [Áht. 40. § (4) és (5) bekezdése].

Költségvetési támogatások 

 • a költségvetési támogatások alóli kivételek körének kiegészítése [Áht. 1. § 14. pont c) és o) alpontja],
 • a kedvezményezettek körének kizárására vonatkozó rendelkezések módosítása [Áht.48/B. § (1) bekezdés b) és e) pontja és a 48/B. § (3) bekezdése],
 • a támogatott tevékenysége határidejének meghosszabbítására vonatkozó rendelkezések módosítása[Áht. 111/K. §-a],
 • a biztosítékadási kikötéstől való eltekintés lehetőségeinek bővítése [Ávr. § (1) bekezdés k) pontja],
 • a támogatás folyósítására vonatkozó szabályok pontosítása [Ávr. § (1) bekezdés d)pontja].

A kincstári számlavezetés 

 • a kincstári körön kívüli számlatulajdonosok körének módosítása [Áht. § (2) bekezdés b) és i) pontja].

Az államháztartás finanszírozása 

 • az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv részére a kincstári havi keretnyitás és finanszírozás [Áht. 81. §],
 • az Áht. 51. (4) bekezdése szerinti támogatások Kincstári számlán történő vezetésére vonatkozó kötelező előírás [Ávr. 141. § (2) bekezdése].

Maradványelszámolás 

 • a kötelezettségvállalással terhelt maradványok körének pontosítása [Ávr. 150. § (1) bekezdés f) pontja],
 • a központi költségvetés egyes kiadásainak teljesíthetőségéről szóló kormányhatározattal érintett fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó maradványszabályok [Ávr. 176. § (28) bekezdése].

Adatszolgáltatás 

 • az önkormányzati alrendszerben az adatszolgáltatás teljesítettnek minősülése [Áht.§ (2) bekezdése],
 • a felhasználási tervben és a tényleges adatok közötti eltérés figyelembevétele [Ávr.172/A. § (2a)-(3) bekezdése].

 

2.2   Adózáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (2*45 perc)

2.2.1.   Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

 • Az üzletlezárás szabályainak pontosítása a pénztárgéppel kapcsolatos mulasztások kapcsán

A csekély súlyú, a költségvetést nem károsító, csupán adminisztratív jellegű mulasztások esetén az adóhatóság mérlegelhet [Art. 245. § (1a); (2); (8) bekezdés]

 • A hatósági adómegállapítás szabályai

A felhívás, illetve a bírságolás eredménytelensége esetében lehetővé válik az adóellenőrzési eljárásban történő adómegállapítás is. [Art. 141. § (6) és (7) bek.]

 • Az egyéni vállalkozók soron kívüli áfabevallási kötelezettsége

Az adózónak nem keletkezik soron kívüli áfabevallás benyújtási kötelezettsége azokban az esetekben, amikor egyéni vállalkozóként folytatott tevékenysége nem szűnik meg, mivel tevékenységét adószámos magánszemélyként folytatja tovább. [Art. 52. § (1a) bek.]

 • Az átalányadózó egyéni vállalkozók és az öregségi nyugdíj iránti igényt benyújtó mezőgazdasági őstermelők bevallási kötelezettsége

Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozók havi bevallási kötelezettsége negyedévesre módosul, az öregségi nyugdíj iránti igényt benyújtó mezőgazdasági őstermelők számára soron kívüli bevallás benyújtási kötelezettség keletkezik. [Art. 50. § (1a), (1b), 52. § (5) bekezdés]

 • A foglalkoztatási jogviszony megszűnését érintő adatbejelentés és a jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók hivatalból történő bejelentése

Ha az adózó a havi adó- és járulékbevallásban feltünteti a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontját, akkor az állami adó- és vámhatóság az adózó által közölt bevallási adatok alapján a biztosítási jogviszony megszűnéséről szóló bejelentést hivatalból elvégzi. Ha az adózó a havi adó- és járulékbevallásban feltünteti a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontját, akkor az állami adó- és vámhatóság az adózó által közölt bevallási adatok alapján a biztosítási jogviszony megszűnéséről szóló bejelentést hivatalból elvégzi. (Art. 1. melléklet)


2.2.2.   Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

 • Az ideiglenes biztosítási intézkedésre vonatkozó szabályok módosítása

Az ideiglenes biztosítási intézkedés elrendelésére vonatkozó határidő számítására és a zárolt fizetési számlákról történő kifizetés engedélyezésére vonatkozó szabályok [Air. 83. § (1)–(2), 84. § (5) bekezdés]

 • Az igazolási kérelemre vonatkozó szabályok kiegészítése

Az igazolási kérelmet elutasító döntéssel szembeni fellebbezésre nyitva álló határidő elmulasztása esetén nincs helye újabb igazolási kérelem benyújtásának [Air. 53. § (7) bek.]

 • Az idézésre vonatkozó szabályokat érintő módosítások

A fővárosban működő adóhatóság hivatali helyiségébe ne kizárólag a fővárosi, hanem bármely adóhatóság idézhet. [Air. 55. § (2) bekezdés.]

 • Az önálló fellebbezéssel támadható döntések körének bővítése

Az adatok zárt kezelését elutasító döntéssel szemben az eljárás egyéb résztvevője is fellebbezhet [Air. 122. § (3) bekezdés]

2.2.3.    Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

 • A közreműködő szervezetek kijelölésének új szabályai

A közreműködő szervezetek névjegyzékében szerepelő minden, az adott feladat elvégzéséhez a szükséges szakértelemmel rendelkező szervezet felhívható ajánlattételre (Avt. 123. §)

 • A vagyonelkobzás szabályainak pontosítása

Az ingó vagyontárgyak végrehajtására az ingatlanokra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. (Avt. 69/A. §.)

2.2.4.   A személyi jövedelemadózást érintő egyes változások

2.2.4.1.  Az üzemanyag elszámolást érintő változások

 • Üzemanyagár közzétételére felhatalmazó rendelkezés módosítása (CNG üzemanyag)
 • A tölthető hibrid és a tisztán elektromos meghajtású járművek üzemanyag- felhasználásának elszámolása

 

2.2.4.2.   A 25 év alatti fiatalok kedvezményével kapcsolatban az adóhatóság a bevallási tervezetben feltünteti a rendelkezésére álló adatokat

 • A 30 év alatti anyák kedvezménye
  • Kedvezményre jogosult személy
  • Jogosultsági hónap
  • Érvényesítési sorrend
  • Kedvezményre jogosító jövedelem
  • Kedvezmény mértéke
  • Eljárási szabályok,
  • Átmeneti rendelkezések

2.2.4.4.   A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok emelt összegű családi kedvezménye

 • A családi kedvezmény-kiegészítés mértéke
 • A kedvezmény-kiegészítés szempontjából figyelembe vehető személyek
 • Eljárási szabályok (előleg nyilatkozat, bevallás)

2.2.4.5.  A SZÉP Kártya alszámláinak összevonása

 • Az alszámlák megszűnése
 • A munkáltatói támogatás felhasználási köre
 • A rekreációs keretösszeg

2.2.5.         Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (EKHO) érintő változások 

 • Kifizetői EKHO eltörlése
 • A katázás évében az ekho választására vonatkozó tiltó rendelkezés eltörlése

 

2.2.6    Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi       CXXVII. törvény módosításai

2.2.6.1  Adómérték 

 • újlakásokra vonatkozó 5%-os áfa kulcs meghosszabbítása 2 évvel (2024. december )
 • átmenet: 2028. december 31-ig még alkalmazható az 5%, ha az értékesítendő újlakás építési engedélye 2024. december 31-ig véglegessé vált, vagy annak építését egyszerű bejelentés keretében legkésőbb 2024. december 31-ig bejelentették (Áfa tv. 358. §)
 • Utólagos adóalap-csökkentés köre speciális esettel bővül
 • EuB ítélet miatt
 • az ún. támogatásvolumen-szerződések alapján a NEAK felé teljesített befizetésekkel utólag csökkenthető az áfa-adóalap (meghatározott feltételek szerint)

2.2.6.2  Csoportos adóalanyiság

 • a csoportos adóalanyiság megszűnését követően a kijelölt képviselő jár el az áfa kötelezettség tekintetében a megszűnt csoportos adóalany nevében

2.2.6.3  eNyugta alapjainak lerakása

 • cél a gazdaságfehérítés és a digitalizáció

2.2.6.4  Gazdaságátadási szerződés

 • jogutódlással történő megszűnés nevesített eseteinek bővülése
 • évi CXLIII. törvény szerinti gazdaságátadás
 • ennek keretében történő vagyonátadás után nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség

2.2.6.5  Új ingatlanok körének pontosítása

 • módosítás indoka: építésügyi előírások változása
 • a rendeltetés és a rendeltetési egységek számának változása is megalapozza az új ingatlannak való minősítést
 • feltétel: hatósági bizonyítvány

2.2.6.6  Fordított áfa

 • június 30-át követően (2026. december 31-ig) is fordítottan adózik egyes mezőgazdasági termékek értékesítése (Áfa tv. 6/A melléklet), egyes acélipari termékek értékesítése (Áfa tv. 6/B melléklet), az üvegházhatású gáz kibocsátási egység átruházása
 • ingatlanhoz kapcsolódó, fordított adózású építési munkák körének változása
 • Az ún. elektronikus kereskedelemmel összefüggő szabályok pontosítása