TANTERMI Mérlegképes továbbképzés (vállalkozási szakterület) - Tematika

 
A számviteli törvény változásai, az időbeli elhatárolásokhoz kapcsolódó aktuális kérdések, és a Gazdasági környezet változásainak, bizonytalanságok időszakának számviteli feladatai (8 tanóra)
Előadó: Rezsabek Angéla
 
Témakörök:
1. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

1.1 Számviteli törvényi változások a 2023. évi LIX. tv. alapján

1.1.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójának megszűnésével kapcsolatos módosítás

1.1.2. Mérlegképes könyvelő kötelező megbízására vonatkozó értékhatár megemelése

1.1.3. Kiadványok kreditpont-minősítésének megszűntetése

1.1.4. Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR) és nyilatkozat honlapon tartása

1.1.5. Átalakulási szabályok kiegészítése

1.1.6. Az üzleti évre vonatkozó előírás kiegészítése a kényszertörlési eljárással összefüggésben

1.1.7. Szabályozott szakmákat megalapozó hatósági képzések létrehozása

1.2 Számviteli törvényi változások a 2023. évi LXXXIII. törvény alapján

1.2.1. Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek előírásainak számviteli hatása 

1.2.1.1. Értékesítés nettó árbevételének módosítása

1.2.1.2. Eladott áruk beszerzési érték fogalom módosítása

1.2.1.3. Egyéb követelések fogalmának módosítása

1.2.1.4. Igénybe vett szolgáltatás fogalom módosítása

1.2.1.5. Egyéb ráfordítás fogalom módosítása

1.2.1.6. Bekerülési érték módosítása

1.2.2. Építményi jog fogalma a Ptk. szabályai alapján és annak számviteli elszámolása

1.2.2.1. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog fogalmának módosítása

1.2.2.2.Bekerülési érték módosítása

12.2.3. Értékesítés nettó árbevételének módosítása

1.2.2.4. Halasztott bevételek fogalmának módosítása

1.2.3. Könyvvizsgáló választása

1.3 Számviteli törvényi változások a 2023. évi LXXXIV. törvény alapján

1.3.1.1.Halasztott adó bevezetése a globális minimumadóval kapcsolatosan

1.3.1.2. Halasztott adóköveteléshez kapcsolódó új számviteli törvényi fogalmak

1.3.1.3. Halasztott adókötelezettségekhez kapcsolódó új számviteli törvényi fogalmak

1.3.1.4. Halasztott adókövetelés és halasztott adókötelezettség mérlegben és az eredménykimutatásban történő kimutatásának feltételei

1.3.1.5. A mérleg- és az eredménykimutatás sémájának a változása

1.3.1.6. A kiegészítő mellékletben szerepeltetendő információk

 

2. IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

2.1 Aktív időbeli elhatárolás és a követelések elkülönítése

2.2 Passzív időbeli elhatárolás és a kötelezettség elkülönítése

2.3 Devizában kiszámlázott összeg következő üzleti évekre vonatkozó összegének megállapítása számszaki példán levezetve

2.4 Saját döntés alapján elhatárolt támogatási összeg számviteli kezelése meghiúsulás esetén (számszaki példán levezetve)

2.5 Halasztott bevétel feloldásának összege, amennyiben a támogatási szerződésben szereplő eszközre utólagos ráaktiválás történt (számszaki példán levezetve)

2.6 Térítés nélküli átadáshoz, átvételhez kapcsolódó időbeli elhatárolások (számszaki példán levezetve)

2.7 Biztosításokhoz kapcsolódó elhatárolások

2.8 Konzultáció

3. VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSA SZÁMVITELI ALAPELV VIZSGÁLATA

4. ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSA

4.1 Részesedések, értékpapírok értékelése

4.2 Követelések leltározása, minősítése, értékvesztésének meghatározása

4.3 Követelések értékvesztésének eredményhatása

4.4 Hitelezési veszteség elszámolása

4.5 Készletek leltározása, értékelése (elfekvő készletek kivezetése, piaci elismertség vizsgálata)

4.5.1 Vásárolt készleteknél a megfelelő beszerzési ár megállapításának ellenőrzése

4.5.2 Saját termelésű készleteknél az önköltség vizsgálata

5. TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA

5.1 Immateriális javak esetében (leírási korlátok, társasági adótörvény szerinti elismertség, kapcsolat a fejlesztési tartalékkal)

5.2 Tárgyi eszközök esetében (leírási korlátok, társasági adótörvény szerinti elismertség, kapcsolat a fejlesztési tartalékkal)

5.3 Bekerülési érték és a maradványérték kapcsolata

5.4 Üzemkörön kívüli eszközök számviteli feladati

5.5 Átmeneti leállásokhoz kapcsolódó számviteli feladatok

5.6 Kivezetett eszközök halmozott értékcsökkenési leírásának kezelése

6. TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA

6.1 Elszámolás a könyv szerinti érték és a piaci érték negatív különbözete alapján ( külön kitérni a beruházás, vagyoni értékű jog, befejezett kísérleti fejlesztés, üzleti vagy cégérték vizsgálatára)

6.2 Elszámolás a vállalkozás tevékenységének változása miatt feleslegessé vált eszközök esetében

6.3 Társasági adótörvény szerinti elismertség

7. ÁTSOROLÁSOK

7.1 Befektetett eszközből forgóeszközbe és fordítva

7.2 Hosszú lejáratú kötelezettségből rövid lejáratú kötelezettségbe és fordítva

8. CÉLTARTALÉKOK KÉPZÉSÉNEK JELENTŐSÉGE

8.1 Céltartalék a várható kötelezettségekre

8.1.1. Garanciális kötelezettségre

8.1.2. Függő kötelezettségre, biztos jövőbeni kötelezettségre

8.1.3. A végkielégítés miatti fizetési kötelezettségre

8.1.4. A környezetvédelmi kötelezettségre

8.1.5. A megkötött szerződésből vagy annak elszámolási egységéből várható veszteségre

8.2 Céltartalék várható jövőbeli költségekre

8.3 Nem realizált árfolyamveszteség aktív időbeli elhatárolásához kapcsolódó aktív időbeli elhatárolás összegéhez kapcsolódó céltartalék

9. SAJÁT TŐKÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

9.1 Saját tőke követelmények

9.1.1. „Hirtelen” tőkevesztésre vonatkozó előírások

9.1.2. „Lassú” tőkevesztésre vonatkozó szabályok

9.2 Saját tőke rendezés lehetőségei

9.2.1. Pótbefizetés

9.2.2. Jegyzett tőke leszállítása tőketartalék vagy eredménytartalék javára

9.2.3. Jegyzett tőke emelése ázsióval

9.2.4. Tulajdonossal szembeni kötelezettség elengedése

9.2.5 Pénzeszköz végleges átadása

9.2.6. Értékhelyesbítés alkalmazása

9.2.7. Átalakulás más társasági formává

9.2.8. Megszűnés

9.3 Osztalék

9.3.1. Osztalékelőírás

9.3.2. Osztalék kötelezettség teljesítése pénzeszközzel és egyéb eszközzel

9.3.3. Osztalékfizetési korlát

9.4 Osztalékelőleg

9.4.1. Közbenső mérleg készítési kötelezettség

9.4.2. Kifizetés magánszemélynek, vállalkozásnak.Adóváltozások 2024. (8 tanóra)
Előadó: S. Csizmazia György

Témakörök:

Délelőtti 180 perc

 

Délutáni 180 perc

 

A tematika változtatásának jogát fenntartjuk.