« Blog

Módosították a fogyasztóvédelmi törvényt

adozona.hu | 2020.06.24.
Módosul a fogyasztóvédelmi törvény, az ellátási láncban szereplő gazdálkodó szervezetek is bekerültek a törvény hatálya alá.

 

A június 23-án megjelent Magyar Közlönyben kihirdették a fogyasztóvédelemről szóló (Fgytv.) 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXVII. törvényt.

A törvény értelmező részébe bekerült az ellátási lánc és a gazdálkodó szervezet meghatározása:

„y) ellátási lánc: az e törvény hatálya alá tartozó azon folyamatok összessége, amelyek szereplői közvetlen vagy közvetett hatással vannak a fogyasztóknak értékesítésre szánt termék előállítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására,

z) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott szervezet, ide nem értve azt a szervezetet, amelyet a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyel.”

A törvénymódosítás értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság tevékenységét a fenti szervezetek ellenőrzésére is kiterjesztették.

A törvénymódosítás rendelkezik arról is, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság az ellátási láncban szereplő gazdálkodó szervezet ellenőrzése során mire jogosult és miként kell eljárnia:

„47/B. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság az ellátási láncban szereplő gazdálkodó szervezet ellenőrzése során jogosult

a) az értékesítésre szánt áru tárolására vagy gyártására szolgáló helyiségbe, valamint létesítménybe, így különösen raktárba belépni;
b) az eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető helyzet, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátránnyal fenyegető veszélyeztetése fennállása esetén – az ügyész előzetes jóváhagyásával – az ellenőrzést a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is lefolytathatja.

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során:

a) az ellenőrzést az érintett kíméletével, a korlátozással nem érintett alapvető jogait tiszteletben tartva hajtja végre,
b) figyelemmel van arra, hogy az az érintetten kívül más személyt csak a legszükségesebb mértékben érintsen,
c) az ellenőrzést lehetőleg a napnak a nyolcadik és tizennyolcadik órája között hajtja végre,
d) biztosítja, hogy az ellenőrzés során ne kerüljenek nyilvánosságra az érintett magánéletének az eljárással össze nem függő körülményei, illetve a személyes adatai,
e) kerüli a szükségtelen károkozást,
f) hatósági tanú közreműködését kéri.”

A törvény a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

Forrás: adozona.hu
 
Ha további szakmai tartalmakat olvasna kattinson blogunkra:
 
 


Tekintse meg Minőségfejlesztéssel kapcsolatos további képzéseinket: